Zespół Badań Nanostruktur

Graficzny schemat struktury

Zajmujemy się wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów o obniżonej wymiarowości ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 2D. Rozwijamy laboratoryjne i wielkoskalowe metody produkcji nowych materiałów. Badamy ich właściwości i prototypujemy produkty wykorzystujące unikalne cechy materiałów niskowymiarowych.

Tematyka badawcza

 • Wytwarzanie materiałów dwuwymiarowych w postaci powierzchniowej i płatkowej różnymi metodami (mokra eksfoliacja, CVD, mechaniczna eksfoliacja); W szczególności grafen i TMDS-y (MoS2, WS2, MoSe2, WSe2);
 • Wytwarzanie heterostruktur van der Waalsa za pomocą techniki CVD oraz mechanicznej eksfoliacji z deterministycznym przenoszeniem;
 • Produkcja nanourządzeń metodą elektronolitografii bazujących na wyżej wymienionych materiałach;
 • Badania właściwości elektrycznych (pomiary tranzystorowe, opór kontaktu), optoelektronicznych (fotoprąd i fotoodpowiedź) i termicznych (przewodnictwo cieplne, międzypowierzchniowe przewodnictwo cieplne) materiałów 2D i ich heterostruktur;
 • Wytwarzanie wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych z wypełniaczami nanowęglowymi;
 • Badania właściwości mechanicznych, termicznych i ekranujących promieniowanie E-M.

Oferta badawcza

Nanoelektronika i powierzchniowe materiały dwuwymiarowe:

 • naświetlanie struktur metodą elektronolitografii, płytki do 4”, dowolna maska litograficzna
 • wytwarzanie kontaktów metalicznych, precyzja grubości 0,1 nm, płytki do 6”, metale: Au, Al, Ti, Cr, Pd, Ni, Co, AuGe
 • obrazowanie skaningowym mikroskopem elektronowym (dostępny stolik 3D) oraz mikroskopem sił atomowych (tryby bezkontaktowy oraz kontaktu przerywanego)
 • charakteryzacja spektrometrem Ramana i pomiary fotoluminescencji, dostępne linie 514.5, 532 oraz 785 nm
 • pomiary elektryczne dwu- i czterokontaktowe z możliwością sterowania napięciem bramki
 • montaż elektroniczny bonderem klinowym
 • wytwarzanie materiałów 2D eksfoliacją mechaniczną (mono ~100x100 μm)
 • wytwarzanie materiałów 2D metodą CVD do 2”
 • wygrzewanie próbek do 1” w próżni do 700°C

Kompozyty polimerowe i płatkowe materiały dwuwymiarowe:

 • wytwarzanie grafenu płatkowego o kontrolowanej jakości i wielkości płatków w ekologicznych rozpuszczalnikach
 • wytwarzanie nanotuszy na bazie grafenu o wysokiej zawartości wagowej wypełniacza
 • wytwarzanie nanotuszy na bazie dostarczonych nanomateriałów
 • wytwarzanie cienkich warstw na bazie nanotuszy (tusz wykonany na zamówienie lub dostarczony przez klienta) na dowolnym podłożu
 • wytwarzanie nanokompozytów polimerowych (przy użyciu m.in. ABS, PP, PLA, THV, FEP, PDMS) za pomocą trzech metod: ekstruzji, prasowania na ciepło (tzw. hot-press), utwardzania z fazy płynnej
 • obróbka termiczna tworzyw sztucznych na potrzeby dalszych badań
 • charakteryzacja następujących materiałów:
  • grafen płatkowy
  • zawiesiny i tusze zawierające nanomateriały
  • nanokompozyty elastomerowe i termoplastyczne
  • cienkie warstwy na bazie nanomateriałów

Infrastruktura

Wytwarzanie materiałów 2D:

 • 2-calowy piec rurowy Carbolite Gero EZS 1200
 • 1-calowy piec rurowy Lindberg
 • układ do transferu cienkich warstw firmy HQ Graphene
 • laboratorium chemiczne przystosowane do wytwarzania płatkowych materiałów 2D oraz wielkopowierzchniowej eksfoliacji mechanicznej
 • homogenizator wysokociśnieniowy (Panda Plus)
 • zestaw do chemicznej interkalacji i eksfoliacji w oleum

Aparatura służąca wytwarzaniu kompozytów polimerowych i cienkich warstw:

 • hot-press (zasoby własne)
 • ekstruzja (Thermo Fisher)
 • spray-coating (zasoby własne)

Charakteryzacja elektryczna:

 • wysokorozdzielcza (do 100 nm) elektronolitografia e-Line Plus firmy Raith
 • napylarka termiczna Kurt J. Lesker Nano36
 • bonder klinowy do montażu elektronicznego firmy F&S Bondtec
 • układ do pomiarów elektrycznych niskoprądowych (DC), dwu i czterokontaktowych
 • stacja ostrzowa do pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych Signatone

Charakteryzacja strukturalna:

 • skaningowy mikroskop elektronowy
 • spektrometr Ramana w geometrii wstecznego rozproszenia Renishaw inVia
 • mikroskopia sił atomowych Bruker Icon
 • spektrometr UV-Vis Perkin

Charakteryzacja wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych:

 • pomiary rezystywności DC i AC 5GHz (Guardian, QWED)
 • pomiary ekranowania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie mikrofal i teraherców (ASTM- D4935, Agilent, TeraView)
 • pomiary właściwości termicznych (Hot Disk)
 • pomiary właściwości mechanicznych DMA (TA Instruments)

Współprace

 • Uniwersytet Łódzki,
 • CEZAMAT,
 • Uniwersytet Jagieloński,
 • Uniwersytet w Białostocka,
 • VIGO system - Warszawa,
 • NanoEMI - Warszawa,
 • Freie Universitet Berlin,
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium
 • Aixtron - Cambridge

Kontakt

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

+48 22 234 71 70

mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

strona internetowa