Studia z ION

Indywidualna Opieka Naukowa (ION) dedykowana jest tym ze studentów, którzy mając wyróżniające wyniki w nauce chcą wyjść poza ramy standardowej edukacji i włączyć się w realizację projektów naukowych i badawczych pod okiem naukowców z Wydziału Fizyki.

Celem studiów z ION jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju i umożliwienie nabycia umiejętności oraz doświadczenia, które zazwyczaj można uzyskać dopiero po zakończeniu studiów. Chcemy włączyć studentów w trwające projekty naukowo-badawcze, pokazać jak wygląda praca naukowca, co to znaczy zaplanować i przeprowadzić eksperyment, wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań i zaprezentować wyniki szerokiemu gronu odbiorców. Ideą studiów z ION jest rozwój – szukamy studentów aktywnych, podejmujących inicjatywę, pełnych zaangażowania i pasji oraz chęci do samorozwoju i poszerzania naukowych horyzontów.

Kończąc studia z ION studenci otrzymują stosowne zaświadczenie wręczane na oficjalnym seminarium końcowym, dającym możliwość pochwalenia się uzyskanymi wynikami i własnymi osiągnięciami naukowymi. Co więcej informacja o odbyciu studiów z ION umieszczana jest w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, stanowiąc wyróżnienie spośród innych absolwentów Wydziału Fizyki.

Procedura rekrutacyjna:

Student ubiegający się o studia z ION zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o rozpoczęcie studiów z ION (zgodnie ze wzorem),
  2. Zgodę indywidualnego opiekuna naukowego na objęcie studenta opieką naukową,
  3. Zatwierdzony przez opiekuna naukowego plan studiów z ION w formie opisu planowanych badań naukowych (wraz z harmonogramem i zadaniami) oraz zakładanych efektów pracy badawczej (np. publikacje, prace prezentowane na konferencjach, seminaria itp.),
  4. Karta przebiegu studiów wraz z zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku studiów,
  5. Życiorys zawierający wykaz dotychczasowych osiągnięć studenta oraz opis umiejętności przydatnych w realizacji studiów z ION.

Dokumenty:

Lista tematów i ich opiekunów

Plik do pobrania