Awanse naukowe

 Lista stopni doktora nadanych przez Radę Wydziału Fizyki i Radę Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85), art. 186:

 1. Stopień doktora nadaje się osobie, która:
  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
  • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  • posiada w dorobku co najmniej:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
   • dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
  • spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

 Lista stopni naukowych doktora habilitowanego nadanych przez Radę Wydziału Fizyki i Radę Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85), art. 219:

 1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:
  • posiada stopień doktora;
  • posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub
   • 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
   • 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
  • wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.
 2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
 3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

 Lista tytułów naukowych profesora nadanych na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85), art. 227:

 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która spełnia wymaganie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 oraz:
  • posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
   • wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
   • uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,
  • posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia artystyczne
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych albo artystycznych, tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej stopień doktora. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.

Doktoraty

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Habilitacje

Lista osób, którym nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).

Tytuły profesorskie

Lista osób, którym nadany został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł naukowy profesora nauk fizycznych na podstawie wniosku popartego przez Radę Wydziału Fizyki (do września 2019 roku) lub tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych na podstawie wniosku popartego przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne (od października 2019 roku).