Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne

Zastępca przewodniczącego

Sekretarz 

Rada naukowa dyscypliny, w zakresie danej dyscypliny naukowej:

 1. prowadzi postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i nadaje stopnie naukowe; 
 2. nostryfikuje stopnie naukowe; 
 3. określa strategię rozwoju dyscypliny i pożądane warunki jej realizacji; 
 4. określa politykę naukową w ramach dyscypliny oraz nadzoruje jej realizację w jednostkach PW;
 5. uczestniczy w podziale środków finansowych przeznaczanych przez Rektora na badania naukowe prowadzone w jednostkach organizacyjnych Uczelni w ramach dyscypliny naukowej właściwej dla kompetencji rady; 
 6. realizuje zadania związane z ewaluacją jakości działalności naukowej; 
 7. ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich; 
 8. opiniuje zatrudnienie w grupach pracowniczych: badawczej i badawczo – dydaktycznej; 
 9. zgłasza kandydatów na członków rady szkoły doktorskiej reprezentujących dyscyplinę; 
 10. bierze udział w ustalaniu limitów przyjęć w rekrutacji do szkoły doktorskiej; 
 11. opiniuje wnioski w sprawie nagród naukowych dla pracowników; 
 12. opiniuje utworzenie, przekształcenie lub likwidację instytutu, katedry lub zakładu, prowadzących działalność w tej dyscyplinie, w podstawowych jednostkach organizacyjnych PW;