Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów

Detektor ALICE, Wiki Commons / Antonio Saba / CERN / CC BY-SA 3.0

Tematyka badawcza

 • udział w eksperymencie STAR (Solenoidal Tracker At RHIC) w Brookhaven National Laboratory, USA - udział w prowadzeniu pomiarów i analizie danych eksperymentalnych oraz rozwój oprogramowania eksperymentu: analiza korelacji hadronów emitowanych z małymi prędkościami względnymi i badania czasowo-przestrzennego rozwoju procesu emisji cząstek w zderzeniach ciężkich jonów, badanie produkcji cząstek o ukrytym powabie, udział w programie badawczym Beam Energy Scan (BES), dedykowanym pomiarom reakcji jąder złota przy energiach w środku masy: 5, 7.7, 11.5, 17, 27 oraz 39 GeV na parę nukleonów, badania produkcji kwarków ciężkich („Heavy Flavor”); udział w rozwoju oprogramowania do detektora iTPC w ramach zadan “Service Work”, udział w zbieraniu danych.
 • udział w eksperymencie ALICE (A Large Ion Collider Experiment) realizowanym w Europejskim Laboratorium Fizyki Jądrowej i Fizyki Cząstek CERN: analiza danych doświadczalnych uzyskanych z pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC dla reakcji proton-proton przy energii w środku masy: (0.9, 7.0 i 13) TeV, oraz zderzeń ołów-ołów przy energii 2.76 i 5.02 TeV na parę nukleonów oraz zderzeń proton-ołów przy energii 5.02 TeV na parę nukleonów; analiza korelacji cząstek w obszarze małych prędkości i kątów względnych. Rozwój oprogramowania specjalistycznego do analizy femtoskopowej z użyciem globalnej sieci komputerowej GRID, eksploatacja Systemu Baz Danych konstrukcji detektora ALICE (DCDB, Detector Construction DataBase) http://dcdb.cern.ch. Rozwój oprogramowania do wizualizacji i kontroli jakości danych (Data Quality Monitoring) eksperymentu ALICE.
 • Udział w realizacji eksperymentu NA61/SHINE w CERN. Udział w wykonaniu i oprogramowaniu systemu kontroli pracy detektora DCS (Detector Control System), udział w pracach związanych z systemem akwizycji danych DAQ (Data AcQuisition), udział w pracach nad budową oraz analizą danych z detektora VD (Vertex Detector), udział w pracach związanych z symulacjami Monte Carlo oraz rekonstrukcją zebranych danych, udział w rozwoju narzędzi internetowych. Analiza zebranych i zrekonstruowanych zderzeń z eksperymentu NA61/SHINE: badanie produkcji cząstek (m.in. rezonans K*, rezonans ρ, mezon D, mezon K0 ), badanie i modelowanie fluktuacji w krotności cząstek naładowanych i zidentyfikowanych, analiza wyższych momentów w rozkładach krotności oraz netto-ładunku. Koordynacja całości analiz w programie SI (strong interactions) eksperymentu NA61/SHINE.
 • Udział w realizacji eksperymentu HADES w GSI, w Niemczech. Udział w pracach związanych z analizami korelacji dwucząstkowych kątowych oraz femtoskopowych, jak również w symulacjach Monte Carlo. Lider warszawskiego zespołu z Politechniki Warszawskiej
 • Udział w przygotowaniach / realizacji eksperymentu CBM w FAIR, w Niemczech. Udział w symulacjach Monte Carlo oraz analizie danych z fazy przygotowawczej FAIR Phase-0, rozwój oprogramowania do analiz fizycznych, analiza oprogramowania do korelacji femtoskopowych. Lider warszawskiego zespołu z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Udział w programie naukowym A Fixed-Target ExpeRiment at the LHC (AFTER@LHC, http://after.in2p3.fr), mającym na celu przygotowanie w laboratorium CERN nowego eksperymentu ze stacjonarną tarczą i wykorzystaniem wiązek zderzacza LHC.
 • Modelowanie Monte-Carlo reakcji ciężkich jonów z użyciem modeli: Therminator, UrQMD, PYTHIA, EPOS, HIJING, HSD, PHSD; analiza produkcji i korelacji hadronów w ramach ww. modeli.
 • Implementacja algorytmów hydrodynamiki relatywistycznej z wykorzystaniem procesorów kart graficznych w środowisku CUDA
 • Udział w eksperymencie AEgIS w CERN. Udział w pracach związanych z badaniami nad antymaterią.

Jednostki współpracujące

 • GSI Helmholtzzentrum fur Schwrionenforschung, Darmstadt, Niemcy

- współpraca w ramach udziału w eksperymencie HADES

 • FAIR Facility for Antiproton And Ion Research, Darmstadt, Niemcy - współpraca w ramach uczestnictwa w eksperymencie CBM oraz w kolaboracji Bio-Physics skupiającej naukowców zaangażowanych w eksperymenty w FAIR (Darmstadt, Niemcy) do bio-fizycznych aplikacji fizyki jądrowej
 • Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, współpraca w ramach eksperymentu HADES
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego – fluktuacje krotności w relatywistycznych zderzeniach jądrowych
 • Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, Niemcy - udział w eksperymencie Panda oraz CBM
 • Université Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia – struktura gwiazd neutronowych.
 • CERN, Europejskie Laboratorium Fizyki Jądrowej i Fizyki Cząstek, Geneva - udział w eksperymentach: ALICE, NA49, NA61/SHINE, AEgIS
 • BNL, Brookhaven National Laboratory, USA – udział w eksperymencie STAR
 • LBNL, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA – współpraca w ramach eksperymentu STAR
 • Ohio State University - współpraca w ramach eksperymentu STAR
 • Subatech, École des Mines de Nantes, Francja – badania korelacji cząstek w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów
 • Instytut Fizyki Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów, Ukraina – rozwój modeli hydrodynamicznych i analiza korelacji cząstek w zderzeniach relatywistycznych, ciężkich jonów; eksperymenty: STAR w BNL i ALICE w CERN
 • Instytut Fizyki Teoretycznej im. M.M. Bogolyubova Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów, Ukraina – rozwój modeli gazu hadronowego dla analizy ilości cząstek tworzonych w zderzeniach relatywistycznych
 • Instytut Fizyki Jądrowej, Uniwersytet Goethego we Frankfurcie – badania fluktuacji chemicznych i krotności cząstek zidentyfikowanych
 • Institut de Physique Nucléaire (Orsay, Francja) - współpraca przy modelowaniu efektów jądrowych w produkcji kwarków c i b oraz przygotowaniu nowego eksperymentu w CERN (program AFTER@LHC)
 • Institut für Kernphysik, Goethe-Universität (Frankfurt, Niemcy) – badanie fluktuacji w zderzeniach jądrowych

Kontakt

prof. dr hab. inż Adam Kisiel

adam.kisiel@pw.edu.pl

strona internetowa