Umowy i wynagrodzenia

Znajdziesz tu regulacje prawne Politechniki Warszawskiej i formularze dotyczące zatrudniania i wynagradzania pracowników.

Zarządzenie Rektora nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej 

 •  Dodatek do wynagrodzenia 
  Pracownicy wykonujący dodatkowo pracę w ramach projektów mogą otrzymywać dodatek za pracę w projektach. Zwiększony zakres obowiązków służbowych wynikający z dodatkowej pracy powinien zostać udokumentowany. Dodatek za pracę w projektach może być przyznany jednorazowo lub na czas określony, nie dłużej niż na czas trwania projektu.  Dodatek za pracę w projektach może być przyznany w wysokości określonej stawką godzinową (za każdą godzinę pracy w projekcie, zgodnie z tabelą stawek) lub ryczałtowej (za czynności, których wykonanie nie jest możliwe w powiązaniu z czasem pracy)

Zarządzenie Rektora nr 87/2021 w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi 

 •  Umowa zlecenie 
  Umową zlecenia jest umowa, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej usługi lub czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca odpowiada wobec zleceniodawcy za dołożenie należytej staranności przy wykonaniu umowy. W przypadku gdy strony przewidują możliwość powstania utworu w rozumieniu prawa autorskiego w trakcie realizacji umowy, w umowie należy zamieścić przepisy stwierdzające, że przedmiotem umowy jest/może być utwór oraz przepisy rozstrzygające, do której ze stron należą wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworu, albo przepisy o udzieleniu licencji na korzystanie z utworu.
 •  Umowa o dzieło 
  Umową o dzieło jest umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego oznaczonego w umowie dzieła. Umowy o dzieło mogą być zawierane na wykonanie prac, których rezultat można jednoznacznie określić w momencie zawierania umowy. rezultat prac powinien być mierzalny i sprawdzalny. Wykonawca dzieła odpowiada wobec zamawiającego za osiągnięcie rezultatu określonego w umowie. W przypadku umów o dzieło zawieranych w celu wykonania utworu w rozumieniu prawa autorskiego oraz gdy strony przewidują możliwość powstania takiego utworu w trakcie realizacji umowy, w umowie należy zamieścić przepisy stwierdzające, że przedmiotem umowy jest/może być utwór oraz przepisy rozstrzygające, do której ze stron należą wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworu, albo przepisy o udzieleniu licencji na korzystanie z utworu. 
 •  Umowy krótkotrwałe
  Umowy krótkotrwałe polegają na: wygłoszeniu pojedynczych wykładów, przeprowadzeniu pojedynczych zajęć, wykonaniu pojedynczych koncertów, wykonaniu pracy na rzecz PW o charakterze incydentalnym (sporadycznym), sporządzeniu recenzji (w postępowaniu doktorskim i habilitacyjnym) uczestniczeniu w komisji o nadanie tytułu naukowego
 •  Umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych

W przypadku potrzeby zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło o specyficznym charakterze, bez możliwości wykorzystania wzorów umów, należy bezwzględnie uzyskać opinię prawną.

Specjalne regulacje ze względu na COVID-19: