Logo

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW II STOPNIA PRZYJĘTYCH OD SEMESTRU LETNIEGO
 
Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2020.

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Wnioski o stypendium Rektora można składać tylko do 06.03.2020.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 06.03.2020, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE
 

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2019/2020 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie - do 22 października 2019.

         Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 22.10.2019, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioski o stypendium Rektora dla studentów i dla tegorocznych maturzystów – studentów pierwszego roku, można składać tylko do 22.10.2019.

Wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodu wraz z Zarządzeniem Rektora nr 55/2019 z dnia 01 października 2019 są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich PW. Prosimy o składanie aktualnych wniosków wypełnionych komputerowo.

 Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

 https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 - nowa informacja
 
 

Zgodnie z informacją z Biura Spraw Studenckich z dnia 01.10.2019 nastąpiła zmiana w trybie składania wniosków: wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, powinni przekazać wnioski w wersji papierowej do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2019. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia oraz szablony wniosków do pobrania, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

 

 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KWOTA DOCHODU OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE 2019/2020
 
Na podstawie art. 87 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w porozumieniu z Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW, Rektor ustalił od 1 października 2019, kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego w wysokości wynosi 1050,00 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2019 r.

 Wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 oraz Regulamin Pomocy Materialnej będą dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich.

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA DOT. STYPENDIUM SOCJALNEGO 2019/2020
 

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) od 1 października 2019 r. wprowadzona zostanie istotna zmiana przy przyznawaniu stypendium socjalnego. 

Wszyscy studenci , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł),  zostali ustawowo zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

Prosimy zatem o wcześniejsze wystąpienie do MOPS o wydanie stosownego zaświadczenia.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIA - STUDENCI PRZYJĘCI NA SEMESTR LETNI 2018/2019
 

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 01.03.2019.

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM RODZINY LIPIŃSKICH 2018/2019
 

Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której przyjmowano kandydatów, Max - najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata (dla Wydziału Fizyki: Min = 125, Max = 225),
 • dla studentów kolejnych lat – wykażą się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (średnia ważona) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez 10 miesięcy lub wypłacone z góry za dany semestr lub rok. 

Wnioski należy składać do dnia 15 stycznia 2019r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10:00- 14:00. 

Wszystkie informacje dostępne są pod nr telefonu (22) 234 65 30

Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
 PROGRAM STYPENDIALNY "100 NA 100 IM. H. KONOPACKIEJ I I. MATUSZEWSKIEGO"

 

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszają nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla czynnych studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, od drugiego roku studiów i wyżej, mających do 26 lat. Honorowy patronat nad programem sprawuje Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W ramach programu przyznane zostaną stypendia roczne w wysokości 1 250 zł brutto miesięcznie, płatne w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Organizatorzy postanowili ufundować stypendia dla stu studentów, prezentujących aktywną postawę życiową, przejawiających motywację do nieustannego podejmowania nowych wyzwań. Chcą docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze się uczą, ale przede wszystkim mają bogate zainteresowania i szeroką wiedzę, są aktywni i wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku. Stąd też za patronów programu dla młodych ułanów wybrano małżeństwo: Halinę Konopacką i Ignacego Matuszewskiego – wszechstronnie uzdolnionych Polaków, którzy z ułańską fantazją wykorzystywali swoje zdolności i pasje w służbie Ojczyźnie, pozostając inspiracją dla współczesnych.

 

Więcej informacji na stronie www.fundacjalotto.pl/100stypendiow
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2018/2019 mogą składać  w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 15 października 2018.

         Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 15.10.2018, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego do 15 dnia każdego miesiąca, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce, za osiągnięcia oraz dla studentów pierwszego roku – laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej, można składać tylko do 15.10.2018.

Wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019 oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodu wraz z Zarządzeniem Rektora nr 32/2018 z dnia 19 września 2018 będą dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich PW. Prosimy o składanie aktualnych wniosków wypełnionych komputerowo.

Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna

 http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów - załącznik nr 9 do Regulaminu.

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KWOTA DOCHODU 2018/2019

Od 1 października 2018, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1050,00 zł.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
 
Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, powinni zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia umożliwiające zaliczenie roku studiów i uzyskać rejestrację na kolejny rok/semestr. Oceny muszą być potwierdzone wpisem w Protokole Ocen (USOS). Studenci, których obowiązuje Karta Ocen i indeks – również wpisami w ww. dokumentach. 

Wnioski należy składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2018

O przyznanie stypendium ministra, student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz WNIOSKI do pobrania, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. ADAMA I HALINY STEPKOWSKICH 2017/2018

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór wniosków na stypendia Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich dla studentów ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich w roku akademickim 2017/2018.

  Studenci, którzy chcą złożyć wniosek, powinni:

- osiągać bardzo dobre wyniki w nauce;

- posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne wyróżniające nominowanych z grona studentów;

- trudna sytuacja losowa lub materialna nominowanych, która uniemożliwiłaby kontynuację studiów na stopniu magisterskim lub doktoranckim, może być dodatkowym czynnikiem do przyznania stypendium.

Dziekan Wydziału, spośród zgłoszonych studentów, może wskazać jednego kandydata. Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów. Wysokość każdego z przyznanych stypendiów wynosić będzie 20 000 zł. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo, w pełnej kwocie.

Wnioski do stypendium Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich, dostępne w Dziekanacie, należy składać do dnia 4 czerwca 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM IM. INŻ. MIECZYSŁAWA KRÓLA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
 
Wszyscy studenci, którzy:

- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 30 maja 2018 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2018/2019.

Regulamin oraz wniosek dotyczący ww. stypendium dostępny jest w Dziekanacie i na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania w języku angielskim do dnia 30 maja 2018 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBIÓR DECYZJI DOTYCZĄCYCH STYPENDIUM REKTORA - SEM. LETNI

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora  proszeni są o odbiór decyzji stypendialnych do dnia 06.04.2018.

Osoby, które nie dołączyły „Oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów”, proszone są o dołączenie ww. dokumentu przy odbiorze decyzji.

Przypominamy, że warunkiem umieszczenia studenta na liście do wypłat, jest odebranie decyzji o przyznaniu świadczenia.

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM OD SEMESTRU LETNIEGO 2017/2018
 
Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 05.03.2018.

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
STYPENDIUM IM. MARIANA KANTONA 2017/2018
 
Informujemy, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona ponownie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów obliczoną wg Regulaminu FPMSiD, nie mniejszą niż 4,25,
 • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego,
 • posiadają rachunek bankowy w Banku Pekao S.A.

Stypendia będą wypłacane w kwocie 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Wnioski wraz z Oświadczeniami należy składać do 15 grudnia 2017 w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210  Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20).

Studenci, którzy już otrzymywali stypendium, mogą ubiegać się o jego przyznanie także w roku bieżącym.

Wniosek i Oświadczenie do stypendium Kantona są dostępne do pobrania na stronie BSS w zakładce „Stypendia z WFS”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora  oraz o stypendium socjalne i specjalne proszeni są o pilny odbiór decyzji stypendialnych do dnia 21.11.2017.

Przypominamy, że nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłacanie świadczeń.

Osoby, które nie dołączyły „Oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów”, proszone są o dołączenie ww. dokumentu przy odbiorze decyzji.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Stypendium Rodziny Lipińskich 2017/2018 

Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy: 

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której przyjmowano kandydatów, Max - najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata (dla Wydziału Fizyki: Min = 122, Max = 225),
 • dla studentów kolejnych lat – wykażą się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (średnia ważona) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez 10 miesięcy lub wypłacone z góry za dany semestr lub rok. 

Wnioski należy składać do dnia 17 listopada 2017r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10:00- 14:00. 

Wszystkie informacje dostępne są pod nr telefonu (22) 234 65 30

Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.:  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
KWOTA DOCHODU UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
 
Od 1 października 2017, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1050,00 zł.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2017/2018 mogą składać  w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 16.10.2017.

         Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 16.10.2017, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego do 15 dnia każdego miesiąca, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia oraz dla studentów pierwszego roku – laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej, można składać tylko do 16.10.2017.

Wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018 oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodu są dostępne wraz z Zarządzeniem Rektora nr 44/2017 z dnia 12 września 2017 na stronie Biura Spraw Studenckich PW. Prosimy o składanie aktualnych wniosków wypełnionych komputerowo.

Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna

http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów - załącznik nr 9 do Regulaminu.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja o okresie, na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na rok akademicki 2017/2018

Na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018 , w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Fizyki PW, stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce będą przyznawane odpowiednio:

 • Dla studentów I, II oraz III roku studiów I stopnia - na rok akademicki (10 miesięcy);
 • Dla studentów 7 sem. studiów I stopnia – na semestr (5 miesięcy);
 • Dla studentów studiów II stopnia:
  • na rok akademicki (10 miesięcy);
  • w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia od semestru letniego – na semestr (5 miesięcy);
  • w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – na semestr (5 miesięcy).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, powinni zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia umożliwiające rejestrację na kolejny rok/semestr studiów potwierdzone wpisem w Protokole Ocen (studenci, których obowiązuje Karta Ocen i indeks – również wpisami w ww. dokumentach).

 Wnioski należy składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017.

 O przyznanie stypendium ministra, student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz WNIOSKI do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Wszyscy studenci, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 31 maja 2017 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2017/2018.

Regulamin oraz wniosek dotyczący ww. stypendium dostępny jest w Dziekanacie i na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (Aktualności). 

Tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania  w języku angielskim do dnia 31.05.2017 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby o poniższych numerach albumu proszone są o odbiór decyzji dotyczących stypendium Rektora na rok akademicki 2016/2017:

251773, 252171, 261560, 261575, 261609, 261612, 261614, 261624, 261632, 261650, 261671, 261707, 261711, 261714.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stypendia na rok akademicki 2016/2017 

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2016/2017 mogą składać  w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 14.10.2016.

Prosimy o składanie aktualnych wniosków (na rok akad. 2016/2017) wypełnionych komputerowo. Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

Od 1 października 2016, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 14.10.2016, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego do 14 dnia każdego miesiąca, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Wnioski o stypendium Rektora można składać tylko do 14.10.2016.

 ---------------------------------------

Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017 i zainteresowani pomocą materialną mogą składać w Dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 03.03.2017.

Średnią ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej).

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. – 1975 zł.