Oferty pracy

Doktorant stypendysta (fotodetektory w dozymetrii wykorzystującej OSL)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła wykorzystania fotodetektorów w dozymetrii wykorzystującej optycznie stymulowaną luminescencję (OSL). Prace badawcze planowane do przeprowadzenia przez doktoranta będą dotyczyły zaprojektowania i wykonania torów optycznych czytnika i kasownika sygnału pochodzącego z dozymetrów OSL oraz ich optymalizacja ze względu na zastosowany materiał OSL i poziom dawki promieniowania jonizującego. Badania będą prowadzone w Zakładzie Optyki i Fotoniki WF PW we współpracy z IFJ PAN i CLOR. Doktorant stypendysta będzie pracował w zespole dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej dr. inż. Piotra Sobotki.

Doktorant stypendysta (ALICE)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła badania korelacji hadronów dziwnych i powabnych w danych z LHC Run 3 zarejestrowanych przez eksperyment ALICE. Praca naukowa w ramach grupy PW będącej członkiem eksperymentu ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Doktorant stypendysta będzie pracował w zespole dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego.

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

Post-doc w grancie „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL (2022-26)”

Ogłoszenie o konkursie na objęcie stanowiska asystenta/adiunkta (w charakterze post-doca) w ramach grantu MEiN „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL (2022-26)”, którego celem jest przygotowanie polskiej kadry naukowej do pełnego wykorzystania nowych możliwości badawczych oferowanych przez Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (EuXFEL).

Call for PhD student in the field of ultracold atomic gases and nuclear theory

The successful candidate will investigate superfluid dynamics in Fermi systems with dissipation and fluctuations.

Wyniki konkursu na objęcie stanowiska studenta-stypendysty w ramach projektu NCN

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska studenta-stypendysty w ramach projektu NCN „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni” (projekt nr 2020/39/B/ST7/02356).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na objęcie stanowiska doktoranta-stypendysty

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480).

Praca naukowa w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS

Ogłoszenie dotyczy pracy w ramach projektu OPUS nr 2020/39/B/ST7/02356 pt. „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (Zakład Joniki Ciała Stałego)

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.