Oferty pracy

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / competition for the position of ASSISTANT

Rektor
Politechniki Warszawskiej
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,
które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

INFORMATION ON THE COMPETITION
Rector of the Warsaw University of Technology announces a competition for the position of

ASSISTANT

in the following employee groups: research and teaching
field of natural science discipline physical science
in the Division of Optics and Photonics in the Faculty of Physics at the Warsaw University of Technology, which shall be the primary/supplementary* place of employment as defined by the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science hereinafter referred to as ‘the Law’.

Konkurs dla Doktoranta-Stypendysty w projekcie NCN SONATA w ramach eksperymentu ALICE na LHC

Poszukujemy kandydata na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramach eksperymentu ALICE, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA, nr 2021/43/D/ST2/02214) dr. inż. Łukasza Graczykowskiego pt. "Czy masa i zapach mają znaczenie? Badania eksperymentalne w kierunku lepszego zrozumienia mechanizmu produkcji hadronów przy użyciu korelacji kątowych w eksperymencie ALICE w LHC”.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS pt. „Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu” kierowanym przez dr hab. inż. Wojciecha Wróbla.

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki na pełny etat

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki na pełny etat (pensum 18 godzin w tygodniu). Kandydat nie musi mieć przygotowania pedagogicznego i może być jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. 

Konkurs na stypendium w projekcie na pracę magisterską / Open Position for a master's student with a scholarship

W projekcie „Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach
Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości”
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki,
pod kierunkiem dra Marka Tylutkiego
w Zakładzie Fizyki Jądrowej Politechniki Warszawskiej.
Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną
pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączyć się w badania nad mieszaninami
nadciekłych bozonów i fermionów przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych
(high performance computing).

in a project titled „Topological Defects and Self-Bound Solutions in Mixtures of Ultracold
Bose and Fermi Gases with Density Functional Theory” funded by the National Science
Centre, Poland,
lead by Dr Marek Tylutki
in the Nuclear Theory Group at the Warsaw University of Technology.
We look for a motivated physics student, who would like to participate in a research on
superfluid mixtures of Bose and Fermi gases with the use of advanced numerical methods
(high performance computing), for a one year Master’s thesis .

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki

Rektor
Politechniki Warszawskiej
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe/ miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

Szczegóły w załączniku.

Rector of the Warsaw University of Technology announces a competition for the position of

ASSISTANT

in the following employee groups research and teaching in the field natural sciences in the discipline physical sciences in the Division of Semiconductor Physics in the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology, which shall be the primary place of employment as defined by the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021, item 478, including later amendments) hereinafter referred to as ‘Law’.

More details in the attachment.

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment

Postdoctoral position in experimental Heavy-Ion Physics offered at the Faculty of Physics,
Warsaw University of Technology for activity
in the STAR experiment at RHIC

Job description:
Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment

The Heavy Ion Collision Group at the Faculty of Physics at Warsaw University of Technology participates in the the experiments STAR at BNL, ALICE and NA61/SHINE at CERN HADES at GSI, CBM at FAIR.


The STAR group specializes in measurements of two-particle femtoscopic correlations analysis. We closely cooperate with the HADES, CBM, and ALICE groups at WUT.

The successful candidate will work with Professor Hanna Zbroszczyk on the STAR experiment at Relativistic Heavy Ion Collider, focusing on studies of two-particle correlations in the frame of the Beam Energy Scan progam. Responsibilities include data analysis and publication of results, collaboration service work, mentoring students, and support of the Heavy Ion Reaction Group's research activities. Occasional travel to BNL will be required. The successful candidate is expected to play a leading role in studies of femtoscopic correlations in the STAR experiment searching for bound states. The successful candidate will be employed as a research assistant professor at the Faculty of Physics at WUT, within the project "Studies of the Strong Interactions and Exploration of the Phase Diagram of QCD Matter Using Correlation Femtoscopy at the STAR Experiment at RHIC", funded by National Science Centre, Poland, for an initial period of 12 months. The contract can be extended up to 24 months, provided the satisfactory outcome of the evaluation after the first 12 months.


Duties and Responsibilities:
• Taking part in the analysis of Au + Au data at RHIC recorded by the STAR detector in order to study strong interactions and search for bound states
• Joining the STAR collaboration and the Physics Working Group - Correlations and Fluctuations (CF PWG), participating in weekly deliberations and active participation in its meetings (at least every few weeks),
• Taking part in the "Service Work" required by STAR Collaboration, e.g. when collecting data
• Working closely with the ALICE Correlations (Femtoscopy) group to learn more about the strong interactions
• Presentation of results at meetings, conferences, as well as writing scientific articles and publishing papers in peer-reviewed journals
• Maintaining close cooperation with colleagues in the CF PWG group, which will be essential for the progress of all stages of the project

Candidate requirements (and skills):
• Ph.D. in Physical Sciences
• Experience in experiments in the field of nuclear physics and elementary particles of high or intermediate energy
• Knowledge of experimental techniques and measurements in the field of nuclear / high energy physics
• Experience in the field of physics of "soft" processes
• Knowledge of experimental measurements with the use of particle correlation techniques
• Knowledge of MC generators and detector simulations

Additional information:
• Domestic and international travels
• The position is currently for a year and may be renewed for another year depending on performance.
• Employment status
It is a full-time, 100% research position with no teaching obligations. However, the successful candidate will have an opportunity to supervise B.Sc. and M.Sc (and partially Ph.D.) students and teach selected classes.

Salary: according to max. rate allowed in the NCN competition.

How to apply
Applications and any questions should be sent to:
Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Applications must include
• a CV of a candidate,
• a list of talks and up to 5 most important publications (indicating the contribution of a candidate to those publications),
• a brief statement of research interests,
• Two letters of reference, to be sent by referees directly to hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl.


A candidate must have received a Ph.D. in experimental particle or nuclear physics within the last seven years to qualify.


Selection process
The final choice of candidates will be made on a competitive basis, based on assessing research achievements, scientific skills, and an interview with the best candidates.


This position will be open until filled. To receive full consideration, applications should be submitted by February 28, 2022.


Please include the following statement in your CV:
"I hereby give consent to process my personal data included in the offer for the purposes of the recruitment procedure in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (Consolidated text: Journal of Laws of the Republic of Poland, 2016, item 922, as amended)."
• Contact: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)
• Letters of Reference should be sent to: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu STAR.

Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki
Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa
w eksperymencie STAR w RHIC

Opis pracy:
Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu STAR.

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Wybrany kandydat będzie współpracował z profesor Hanną Zbroszczyk w ramach eksperymentu STAR w Relativistic Heavy Ion Collider, koncentrując się na badaniach korelacji dwucząstkowych w ramach programu Beam Energy Scan. Obowiązki obejmują analizę danych i publikację wyników, współpracę w ramach „service-work”, mentoring studentów oraz wspieranie działań badawczych grupy Zderzeń Ciężkich Jonów. Okazjonalne podróże do BNL będą wymagane. Oczekuje się, że wybrany kandydat odegra wiodącą rolę w badaniach korelacji femtoskopowych w eksperymencie STAR. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Fizyki PW, w ramach projektu „Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC'u”, finansowanego przez NCN, na początkowy okres 12 miesięcy. Umowa może zostać przedłużona do 24 miesięcy, pod warunkiem zadowalającego wyniku oceny po pierwszych 12 miesiącach.

Wiodąca rola w badaniu oddziaływania silnego i szukania możliwych stanów związanych przy pomocy danych z eksperymentu STAR w RHIC’u.

Obowiązki i odpowiedzialności:
• Branie udziału w analizie danych Au + Au w RHIC zarejestrowanych przez detektor STAR, w celu badania oddziaływań silnych i poszukiwania stanów związanych
• Dołączenie do kolaboracji STAR i grupy roboczej korelacje i fluktuacje (CF PWG), uczestniczenie w cotygodniowych obradach oraz aktywny udział w jej spotkaniach (min. co kilka tygodni),
• Branie udziału w pracach „Service Work” wymaganych przez kolaborację STAR Collaboration, np. podczas zbierania danych
• Ścisła współpraca z grupą ALICE Correlations (Femtoscopy) w celu poszerzenia wiedzy na temat oddziaływania silnego
• Prezentacje wyników na spotkaniach, konferencjach, a także pisane artykułów naukowych i publikowanie prac w recenzowanych czasopismach
• Utrzymywanie ścisłej współpracy ze współpracownikami w grupie CF PWG, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla postępu we wszystkich etapach projektu

Wymagania od kandydata (i umiejętności):
• Doktorat z nauk fizycznych
• Doświadczenie w eksperymentach z zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wysokich i średnich energii
• Znajomość technik eksperymentalnych i pomiarów z zakresu fizyki jądrowej / wysokich energii
• Doświadczenie w dziedzinie fizyki procesów „miękkich"
• Znajomość pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem technik korelacji cząstek
• Znajomość generatorów MC i symulacji detektorów

Dodatkowe informacje:
• Podróże krajowe i międzynarodowe
• Stanowisko jest obecnie na rok i może zostać przedłużone na kolejny rok w zależności od wyników.

Status zatrudnienia
Jest to etatowe, w 100% naukowe stanowisko bez obowiązków dydaktycznych. Wybrany kandydat będzie miał jednak możliwość kierowania pracą inżynierską lub magisterską (i częściowo doktorską) i prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne.

Wynagrodzenie: Wynagrodzenie wg. max. stawki dopuszczalnej w konkursie NCNJak złożyć wniosek
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:
Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Wnioski muszą zawierać
CV kandydata,
Wykaz referatów i do 5 najważniejszych publikacji (ze wskazaniem wkładu kandydata w te publikacje),
Krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,
Dwa listy referencyjne, które recenzenci przesyłają bezpośrednio na adres hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl

Kandydat aby się zakwalifikować, musi mieć stopień naukowy doktora w eksperymentalnej fizyce cząstek elementarnych lub fizyce jądrowej nabyty w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami.

Ta pozycja będzie otwarta do czasu obsadzenia. Aby otrzymać pełne rozpatrzenie, wnioski należy składać do 28 lutego 2022 r.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922, z późniejszymi zmianami)."
Kontakt: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Ogłoszenie o stypendium naukowym w ramach realizacji projektu OPUS-21 UKSW

Ogłoszenie o stypendium naukowym w ramach realizacji projektu
OPUS-21,nt.: "Turbulencja i rekoneksja magnetyczna w środowisku kosmicznym Ziemi"

(możliwość łączenia stypendium naukowego ze stypendium doktoranckim)

na stronie NCN dla UKSW
https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=189171

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli” kierowanego przez prof. dr hab. Janusza Hołysta

W dniu 30 grudnia 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli”, realizowanego przez ETH Zürich i Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, działających w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego.
Na stanowisko doktoranta stypendysty został przyjęty:
– Krishnadas M – magister fizyki z uniwersytetu Mahatma Gandhi, Kerala, Indie
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.