Rzecznik zaufania

Każdy zainteresowany pracownik, student lub doktorant ma możliwość zgłoszenia odczuwanych przez siebie działań mobbingowych lub dyskryminacyjnych do Rzecznika Zaufania.

Aktulaności 

Mobbing

Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Dyskryminacja

Każde nierówne traktowanie osoby w sytuacji porównywalnej z inną osobą, gdzie motywem nierównego traktowania jest w szczególności jedna lub kilka z wymienionych cech: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony czy też w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dyskryminacją ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą składać się działania werbalne lub pozawerbalne.

Rzecznik zaufania

Osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

"

Zarządzenie Rektora PW nr 176/2020

"

Zgłoszenie

Każde zgłoszenie wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji do Rzecznika Zaufania powinno zawierać:

  1. opis działań lub zachowań, które zdaniem zainteresowanego  stanowią mobbing lub dyskryminację
  2. wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem zainteresowanego są winnymi mobbingu lub zachowań nierównościowych/dyskryminacji;
  3. wskazanie dowodów potwierdzających, że przedstawione przez zainteresowanego działania lub zachowania mają lub miały miejsce w ostatnim czasie, nie krótszym niż jeden miesiąc.

Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

karol.kakarenko@pw.edu.pl 

Pokój: 310.

Dyżur: czwartki, 13:00 – 14:00.

W miarę możliwości proszę o wcześniejszy kontakt (e-mail, MS Teams) w celu umówienia spotkania.
Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania po uzgodnieniu mailowym lub poprzez aplikację MS Teams.

Doktorancki Rzecznik Zaufania

dr inż. Sławomir Łapiński (GiK) 

 rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Uczelniany Rzecznik Zaufania

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS)

 jolanta.grzenkowicz@pw.edu.pl