Prodziekan ds. studenckich

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. studenckich należą sprawy:
Studenckie
 • Współpraca z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi
 • Nadzór nad przydzielaniem miejsc w domach studenckich
 • Nadzór nad działalnością kół naukowych
 • Koordynowanie spraw związanych z praktykami studenckimi
 • Formalności związane ze stypendiami naukowymi, w tym MEiN
Socjalne
 • Kwestie socjalno-bytowe studentów
 • Współpraca z samorządem studenckim w sprawach związanych 
  z funduszem stypendialnym
Osobowe
 • Nadzór nad prowadzeniem, jakością i rozliczaniem zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników wydziału na innych wydziałach PW
 • Rozliczanie zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale i przez pracowników wydziału na innych wydziałach PW
Promocja
 • Koordynowanie działań dotyczących promocji wydziału i przygotowanie materiałów promocyjnych Wydziału
 • Współpraca ze szkołami średnimi, nadzór nad konkursem fizycznym
 • Monitoring losu absolwentów i utrzymywanie więzi z absolwentami
Sprawozdawczość w zakresie swoich kompetencji dla instytucji zewnętrznych i wewnętrznych