Dziekan Wydziału Fizyki

Do zadań i kompetencji dziekana w Politechnice Warszawskiej należą sprawy:

Kierownicze
 • Reprezentowanie wydziału; 
 • Podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji organów uczelni lub kanclerza.
 • Zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie im;
 • Przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających rozpatrzenia;
 •  Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 • Wydawanie zarządzeń i decyzji dotyczących funkcjonowania wydziału;
 • Podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
Organizacyjne
 •  Zarządzanie mieniem wydziału i dysponowanie środkami finansowymi wydziału;
 •  Przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego dla wydziału i nadzorowanie jego wykonania;
 •  Dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
 • Realizowanie zadań na wydziale, w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Kształcenia
 •  Ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale;
 •  Zlecanie zajęć dydaktycznych jednostkom organizacyjnym wydziału;
 •  Podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi politechniki warszawskiej;
 •  Wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w politechnice warszawskiej;
Studenckie
 •  Dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów;
 •  Współpraca z wydziałową radą samorządu studentów i radą doktorantów w sprawach dotyczących studentów i doktorantów;
Osobowe
 •  Proponowanie zakresu działania prodziekanów;
 •  Powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana;
Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym wszystkich doktorantów i studentów wydziału. Pod nieobecność dziekana jego obowiązki wykonuje prodziekan wskazany w odrębnej decyzji dziekana lub Rektora.

/ Zarządzenie Rektora 54/2019 z dn. 1 października 2019 r./