Competition for the position of an assistant in the Department of Semiconductors

The vice-rector for general affairs informs about the competition for the position of an assistant in the Department of Semiconductors at the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology, which will be the basic workplace within the meaning of the Act - Law on Higher Education and Science 

 

Od kandydatów wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);

3)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;

4)   znajomość metod modelowania charakterystyk optoelektronicznych struktur półprzewodnikowych (1D-3D), ze szczególnym uwzględnieniem cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz wykorzystania metod ab-initio do modelowania właściwości półprzewodników

5)   znajomość zagadnień związanych z procesami rekombinacji nośników w półprzewodnikach, właściwościami defektów w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych ze szczególnym uwzględnieniem granic ziaren oraz mechanizmami ograniczającymi wydajność w ogniwach słonecznych;

6)   umiejętność programowania (C++, Python, Matlab, Mathematica), umiejętność analizy danych doświadczalnych (m.in. DLTS, admitancja, profilowanie pojemnościowe, transport nośników w złączach półprzewodnikowych;

7)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone  w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)   podanie;

2)   życiorys;

3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)   wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

6)   inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

7)   oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

8)   upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

9)   oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;

10)    oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;

11)    oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;

12)    oświadczenie:

a)    o pełnej zdolności do czynności prawnej,

b)   o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)    o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy
z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji

o konkursie 16 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.         

                                                                        (w terminie 30 dni )

w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67

                            (miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu) 

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.