Main Page » News »

Stypendia ministra MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców – edycja grudzień 2021

Zdjęcie naukowca przy pracy

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

• jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

• posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (liczy się data dzienna), i jest zatrudniona w PW na podstawie umowy o pracę.

 

Regulacja prawna: art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.; rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637).

 

Szczegóły dotyczące m.in. definicji młodego naukowca, sposobu dokumentowania dorobku, załączników do wniosku zawarte są w dokumencie „Stypendium_Komunikat Ministerstwa” oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z dokumentami udostępnionymi na ww. stronie

W systemie OSF utworzenie wniosku będzie możliwe od 01.12.2021 r.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 17.12.2021 r.

Koordynator stypendiów WMN w Zespole ds. Nauki: Joanna Gruszka, kontakt: e-mail: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl, tel. wew. 6446.