Main Page » News »

Stypendia dla studentów przyjętych na studia II stopnia

Zdjęcie bilonu

fot. freepik / rawpixel

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 mogą się ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora.

Wnioski o stypendium Rektora, które przyznawane jest na zasadzie konkursu, można złożyć wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przyznanie zapomogi należy składać w systemie USOSweb.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Wzory aktualnych wniosków oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW.

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Przypominamy, że konieczne jest podpisanie ślubowania w systemie USOS i odbiór decyzji o przyjęciu na studia, by uzyskać status studenta uprawniający do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Pytania dotyczące stypendium można kierować na adres: alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl.