Main Page » News »

Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL) i ich zastosowania — seminarium wydziałowe

European XFEL

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, które 13 kwietnia o 13.30 poprowadzi w Audytorium Fizyki dr. hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN.

Streszczenie referatu:

Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL) są źródłami femtosekundowych, intensywnych, spolaryzowanych, spójnych przestrzennie impulsów rentgenowskich. Ich zastosowania otwierają nowe możliwości badawcze w wielu dziedzinach nauki, w szczególności w naukach materiałowych. Umożliwiają badanie zarówno właściwości atomowych, jak i elektronowych w ultrakrótkich skalach czasowych. Prezentacja rozpocznie się od opisu głównych właściwości promieniowania XFEL na tle standardowego rentgenowskiego promieniowania synchrotronowego i optycznych impulsów laserowych. Następnie zostaną omówione wybrane zastosowania promieniowania XFEL w naukach przyrodniczych - wyznaczanie struktury atomowej biomolekuł, obserwacja ultraszybkich transferów energii w cząsteczkach, badania ekstremalnych stanów materii oraz ultraszybkich przemian strukturalnych w materii skondensowanej. Zostaną także podane przykłady własnych prac dotyczących przemian strukturalnych - topnienia i rekrystalizacji - w gwałtownie ogrzewanych (~1015 K/s) i schładzanych (~1012 K/s) metalach. Na koniec zaprezentowane zostaną nowe możliwości wsparcia badań polskich naukowców z wykorzystaniem XFEL w ramach niedawno pozyskanego grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów.