Main Page » News »

Rajmund Trykozko — wspomnienie

Fotografia prof. Rajmunda Trykozki

prof. Rajmund Trykozko

13 stycznia 2023 roku odszedł profesor doktor habilitowany Rajmund Trykozko. Wspominamy cenionego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Prof. Rajmund Trykozko urodził się 11.09.1930 roku w Kozińcach. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1957 roku, stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1964 roku, a habilitację w zakresie fizyki stosowanej na Wojskowej Akademii Technicznej w 1985 roku.

Profesor Trykozko całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Warszawską, najpierw Katedrą Fizyki D, w której rozpoczął pracę w roku 1957 pod kierunkiem profesora Włodzimierza Ścisłowskiego, później Instytutem, a w końcu Wydziałem Fizyki. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 1985, a w roku 1992 został profesorem zwyczajnym PW. Wypromował 8 doktorów. Pełnił funkcję wicedyrektora ds. naukowych, a w latach 1987-1990 był dyrektorem Instytutu Fizyki PW. Od momentu utworzenia Zakładu Półprzewodników w 1982 roku do przejścia na emeryturę w roku 2000, był jego kierownikiem. Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Fizyki PW (1985–1991) i członkiem Senatu PW dwóch kadencji.

Kierunek głównej specjalności badawczej prof. Trykozki nadał staż naukowy odbyty na Politechnice Leningradzkiej w Katedrze Materiałów Półprzewodnikowych prof. Niny Goriunovej w latach 1966-67. Zespół prof. Goriunovej był wówczas jednym z głównych ośrodków światowych, w którym syntetyzowano i badano potrójne związki półprzewodnikowe. Niedługo potem materiały te znalazły wiele zastosowań, wśród nich szczególną rolę odgrywają półprzewodniki o strukturze chalkopirytu z grupy AIBIIICV2 stosowane w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. Ta pionierska wtedy tematyka stała się przedmiotem badań grupy prof. Trykozki w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej i do tej pory uprawiana jest przez uczniów profesora. Również synteza i badania związków grupy AIIBIII2 CVI2 stały się ważnym obszarem badań jego grupy. Aktywność prof. Trykozki znalazła swój wyraz  w działalności międzynarodowej. Był on członkiem International Advisory Committee światowych konferencji Ternary and Multinary Compounds odbywanych co dwa lata w wiodących ośrodkach badawczych. Prof. Trykozko odbył też wiele staży naukowych w USA (Optical Sciences Centre w Tucson, Stanford University, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley University) i w Europie (Parma University).

Prof. Trykozko zainicjował też w Instytucie Fizyki PW badania transportu elektronowego w szkłach metalicznych, które w latach siedemdziesiątych rozpoczynały swoją karierę w nauce i technice. Tematyka ta jest w dalszym ciągu z sukcesem uprawiana na Wydziale Fizyki przez grupę prof. Jerzego Antonowicza.

Prof. Rajmund Trykozko był znakomitym nauczycielem akademickim, autorem podręczników i wychowawcą młodzieży. Za swoją działalność był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako mistrz i życzliwy człowiek.