Main Page » News »

Problemy współczesnej cywilizacji

Logo Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha zaprasza na cykl wykładów pt. "Problemy współczesnej cywilizacji".

Wykład

Problemy współczesnej cywilizacji

 

Ogólna charakterystyka i cel wykładu

Wykład jest poświęcony wybranym zagadnieniom problemów współczesnej cywilizacji z podziałem na siedem bloków tematycznych. Głównym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom – studentom i doktorantom o dowolnym profilu studiów – podstawowej wiedzy o przedstawionych zagadnieniach i kształtowanie przekonania o ich wadze dla dobrostanu Ziemi i życia społeczeństw. Każdemu zagadnieniu poświęcony jest czterogodzinny wykład, każdy prowadzony przez wybitnego specjalistę.

 

Wymiar godzinowy: 30 h

Liczba ECTS: 2

Forma zaliczenia: esej dotyczący wybranego zagadnienia wykładowego, oceniany na stopień

 

Termin i miejsce wykładu

  • Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.
  • Czwartki, godz. 16.00.
  • Wykłady w poszczególnych blokach tematycznych: 2 x 2h lub 1 x 4h.
  • Sala wykładowa w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZiTT) Politechniki Warszawskiej, ul Rektorska 4.
  • W zależności od sytuacji pandemicznej wykład może być prowadzony w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej.

 

Zapisy

  • W uzgodnieniu z jednostką macierzystą na adres: instytut.ipwc@pw.edu.pl
  • Zalecane kryterium dopuszczenia do uczestnictwa dla studentów: średnia ocen > 4.
  • Liczba miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń.

 

 

Kontakt:

Jolanta Skalska-Wachal

instytut.ipwc@pw.edu.pl

tel: +48 22 234 70 07, 666 616 696

Zagadnienia wykładane w ramach bloków tematycznych (wykładowca)

 

Problemy globalne (prof. Szymon Malinowski, UW)

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności - kryzys planetarny. Mechanizmy klimatyczne i zagrożenie globalnym ociepleniem. Związki rozwoju cywilizacji
z równoległym kryzysem bioróżnorodności. Najnowsze pomysły na zażegnanie
a przynajmniej zmniejszenie zagrożenia związanego kryzysami.

 

Zaufanie i role społeczne (prof. Andrzej Nowak, UW)

Jakość wiedzy w przestrzeni publicznej, rola technologii i procesów społecznych na nią wpływających. Problemy z prawdziwością wiedzy w przestrzeni publicznej, polaryzacja i rozpad spójności społeczeństw, rola technologii, algorytmów i mediów społecznościowych. Narracje, wpływ społeczny informacyjny i normatywny. Mechanizmy i warunki, które prowadzą do polepszenia jakości wiedzy.

 

Wyzwania związane z rozwojem nauki i techniki (prof. Roman Morawski, PW)

Pojęcia podstawowe: technonauka, etyka, etyka badań technonaukowych. Etyczne przesłanki procesów decyzyjnych w technonauce. Przykłady dylematów etycznych pojawiających się w praktyce badań technonaukowych. Wyzwania związane
z integracją etyki z robotyką i sztuczną inteligencją.

 

Problemy zdrowotne współczesnych społeczeństw (prof. Aneta Nitsch-Osuch, WUM)

Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych. Historia epidemii i pandemii. Sposoby ograniczania/zwalczania pandemii. Skutki pandemii i potencjalny wpływ na społeczeństwo, sztukę, naukę. Aktualne zagrożenia epidemiologiczne. Ruchy antyszczepionkowe. Nadzór epidemiologiczny.

 

Kultura i sztuka we współczesnych społeczeństwach (prof. Lech Śliwonik, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)

Kultura i sztuka jako lustro problemów cywilizacji – wczoraj i dzisiaj. Miejsce teatru we współczesnym świecie. Zjawisko kultury studenckiej.

 

Infrastruktura i usługi publiczne (prof. Krzysztof Koszewski, PW)

Wyzwania współczesnego projektowania miast. W 2007 roku liczba mieszkańców miast w skali globalnej przewyższyła liczbę żyjących poza terenami zurbanizowanymi. Prognozuje się, że w roku 2050 będzie to już trzy czwarte światowej populacji. Organizmy miejskie, rozrastając się, stają się też coraz bardziej skomplikowane.
Jak można sobie radzić z tak skomplikowaną materią? Na czym polega współczesne planowanie miast i jak zmienia się paradygmat projektowania?

 

Osiągnięcia i kierunki rozwoju nauki i techniki (prof. Ewa Bartnik, UW)

Projekt Poznania Genomu Ludzkiego i co dalej: koszty badań genetycznych, testy genetyczne dla chorób genetycznych i możliwości ich wykorzystania. Rozpowszechnianie się nowotworów – skala i powody. Poznanie procesu nowotworzenia a skuteczność terapii.

 

Literatura do wykładów:polecana przez wykładowców.

 

W kolejnych realizacjach wykładu wykładowcy oraz zagadnienia w ramach poszczególnych bloków tematycznych mogą się zmieniać.

 

Efekty uczenia się

 

 

 

Opis efektu uczenia się

 

student, który zaliczył przedmiot:

Forma zajęć Sposób weryfikacji (oceny)  
WIEDZA
  ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranych problemów współczesnej cywilizacji związanych z: problemami globalnymi, zaufaniem i rolami społecznymi, wyzwaniami związanymi
z rozwojem nauki i techniki, problemami zdrowotnymi współczesnych społeczeństw, kulturą i sztuką we współczesnych społeczeństwach, infrastrukturą i usługami publicznymi, osiągnięciami i kierunkami rozwoju nauki i techniki
wykład ocena eseju dotyczącego wybranego zagadnienia  
UMIEJĘTNOŚCI
  potrafi ocenić wagę omówionych problemów współczesnej cywilizacji oraz wyrazić swój pogląd w formie eseju na wybrany temat wykład ocena eseju dotyczącego wybranego zagadnienia  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  rozumie potrzebę stałego wzbogacania wiedzy
o problemach współczesnej cywilizacji oraz ma świadomość wagi upowszechniania tej wiedzy
w sposób zrozumiały dla szerokich kręgów społecznych
wykład ocena aktywności na zajęciach, ocena eseju