Main Page » News »

BIMEVOX-y w centrum uwagi

Lokalna struktura

Lokalna struktura

Artykuł poświęcony lokalnej strukturze przewodników jonów tlenu, BIMEVOX-ów, znalazł się na okładce styczniowego wydania Chemistry of Materials. Wyniki są efektem współpracy grupy badawczej prof. Franciszka Kroka (w skład której weszli: Aleksandra Dzięgielewska, Marcin Małys, Marcin Kryński) z zespołem dr. Isaaca Abrahamsa z Queen Mary University of London.

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego szczególną uwagę przykłada się do rozwoju alternatywnych, ekologicznych źródeł energii. Poszukiwania nowych rozwiązań i materiałów skupiają się nie tylko na wysokiej wydajności, ale też dobrym lub neutralnym wpływie na środowisko. Rośnie w siłę rozwój technologii ogniw paliwowych, m.in. wodorowych. Innym rodzajem ogniw paliwowych są stałotlenkowe ogniwa paliwowe (Solid OxideFuel Cell — SOFC). W Pracowni Krystalicznych Przewodników Jonowych w Zakładzie Joniki Ciała Stałego badacze na co dzień zajmują się charakteryzacją materiałów m.in. pod kątem zastosowania ich jako elektrolitów w takich ogniwach. 

Przewodniki jonów tlenu — BIMEVOX-y

Przewodniki jonów tlenu to ważna grupa materiałów wykorzystywanych w urządzeniach do przetwarzania i magazynowania energii, np. w ogniwach paliwowych. Aby dany materiał znalazł uznanie wśród producentów, musi spełniać kilka podstawowych warunków. Z punktu widzenia działania ogniwa istotna jest wysoka przewodność elektryczna danego materiału. Elektrolit w stałotlenkowym ogniwie paliwowym powinien charakteryzować się przewodnictwem jonowym, tzn. takim, gdzie przepływ prądu odbywa się w wyniku ruchu jonów tlenu w sieci krystalicznej. Gdy materiał wykazuje przewodnictwo mieszane jonowo-elektronowe, można rozważać zastosowanie go jako elektrody. Kryształy jonowe, bo o nich mowa, mogą zmieniać swoją strukturę wraz ze zmianą temperatury. Na potrzeby aplikacyjne takie przejścia fazowe nie są pożądane, ponieważ wiążą się one ze zmianą przewodności, która w użytym materiale powinna być stabilna w warunkach działania urządzenia. Aby dobrze poznać mechanizmy wpływające na wartość przewodności oraz rodzaj przewodnictwa, trzeba dobrze poznać strukturę badanego materiału.

Okładka Chemistry of Materials

Okładka Chemistry of Materials

Dużym zainteresowaniem cieszą się związki o strukturze fluorytu, ponieważ luźne upakowanie jonów sprzyja ich przemieszczaniu się pomiędzy dostępnymi położeniami. Aby ruch jonów był możliwy, w strukturze muszą znajdować się defekty punktowe w postaci luk tlenowych. Np. w związku Bi2O3, który ma strukturę fluorytu, co czwarte możliwe położenie tlenowe jest nieobsadzone — naturalnie występują luki tlenowe. Taka faza (nazywana δ-Bi2O3 ) występuje tylko w wysokich temperaturach, ale domieszkowanie tlenku bizmutu pozwala poprawić jego przewodność w zakresie niższych temperatur. Dla przykładu, tlenek wanadu (V) V2O5 w połączeniu z tlenkiem bizmutu (III) Bi2O3 tworzy zupełnie nowy związek Bi4V2O11 o strukturze warstwowej, którego domieszkowanie prowadzi do utworzenia licznej rodziny związków — BIMEVOX-ów (Bi2V1-xMExO5.5-δ). Atomy wanadu w związku Bi4V2O11 są zastępowane innym metalem, najczęściej o niższej wartościowości (np. ME = Ge, Sn), co korzystnie wpływa na stabilizację wysokoprzewodzącej fazy γ-BIMEVOXu o strukturze tetragonalnej. W tej strukturze wyróżniamy dwie warstwy — „bizmutową”, którą tworzą jony bizmutu z jonami tlenu, oraz „wanadową”, którą tworzą jony wanadu (lub domieszki podstawiającej wanad) z jonami tlenu. W związku macierzystym wokół wanadu jony tlenu tworzą połączone ze sobą oktaedry. Zdefektowana struktura Bi4V2O11-δ , jak również domieszkowana (BIMEVOX) posiada luki tlenowe, które lokalizują się właśnie w warstwie wanadowej. Stąd, w zależności od zastosowanej domieszki, lokalna struktura wokół wanadu może mieć inną koordynację, np. cztero- czy pięciokrotną.  

Lokalna struktura 

Artykuł Local Structure in α-BIMEVOXes (ME = Ge, Sn) skupia się na jednych z najlepszych przewodników jonów tlenu w niskich i średnich temperaturach – BIMEVOX-ach. W tej pracy lokalne struktury dwóch kompozycji, Bi2V0.9Ge0.1O5.45 i Bi2V0.95Sn0.05O5.475, są badane przy użyciu metod całkowitego rozpraszania neutronów i promieniowania rentgenowskiego. Analiza danych obliczeniową metodą Reverse Monte Carlo (RMC) ujawnia, że Ge preferencyjnie przyjmuje geometrię tetraedryczną (cztery jony tlenu w najbliższym sąsiedztwie Ge) w całym zakresie badanych temperatur, podczas gdy Sn przyjmuje geometrię oktaedryczną (sześć atomów tlenu w najbliższym otoczeniu Sn) w fazie niskotemperaturowej i tetraedryczną w fazie wysokotemperaturowej. We wszystkich przypadkach stwierdzono, że wielościany wokół wanadu mają koordynację czterokrotną, pięciokrotną i sześciokrotną, co również przewidziano w analizie krystalograficznej i potwierdzono za pomocą spektroskopii NMR. Chociaż podobne struktury dalekiego zasięgu obserwuje się w temperaturze pokojowej, stwierdzono, że rozkłady luk tlenkowych są zupełnie różne między dwiema badanymi kompozycjami. Przypisuje się to różnicom w preferowanych geometriach koordynacyjnych kationów podstawników w obu systemach.   

Jest to kolejny krok do poznania zawiłych i skomplikowanych procesów dyfuzji jonów tlenu z przewodnikach opartych na tlenku bizmutu (III). 
 
Publikacja powstała m.in. dzięki projektowi HARMONIA NCN.

Dostęp do artykułu Local Structure in α-BIMEVOXes (ME = Ge, Sn) | Chemistry of Materials (acs.org) (IF = 10.5, 200 pkt. MEiN)