Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

INFORMACJA O KONKURSIE

Rektor

 Politechniki Warszawskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ADIUNKTA

 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,

które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 

 1. Od kandydatów wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora;

3)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);

4)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,

5)   znajomość zagadnień związanych z tematyką badania materii oddziałującej silnie w zderzeniach jądrowych, w szczególności z techniką femtoskopii korelacyjnej ;

6)   znajomość zagadnień związanych z symulacją procesów zderzeń ciężkich jonów, symulacją odpowiedzi detektora na promieniowanie oraz powiązanie tych symulacji z rzeczywistym eksperymentem;

7)   umiejętność tworzenia oprogramowania do analizy danych zebranych w eksperymentach badających zderzenia ciężkich, oraz umiejętność korzystania z tego typu oprogramowania, w tym z wykorzystaniem wielkoskalowej infrastruktury obliczeniowej;

8)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

 

 1. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

 

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      podanie do prorektora ds. ogólnych;

2)      życiorys;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)      odpis dyplomu doktorskiego;

6)      wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

7)      inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8)      oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9)      oświadczenie o:

a)    pełnej zdolności do czynności prawnej,

b)   korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

e)    spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.

 

 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 
  13.07.2022 r.  do dnia 12.08.2022 r.   

              (w terminie 30 dni )

 1. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2022 r.  

 

 1. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 4. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.