Main Page » News »

Sukcesy młodych fizyków podczas Sympozjum Młodych Naukowców 2023

Adam Puchalski w trakcie prezentacji

Adam Puchalski w trakcie prezentacji, fot. facebook.com/SMNFUW

Podczas sympozjum, które odbyło się 18-20 września na Wydziale Fizyki UW, nasz wydział godnie reprezentowali doktoranci – Klaudia Pachulska i Maciej Nowagiel – oraz student I stopnia – Adam Puchalski.

Klaudia Pachulska wygłosiła prezentację pt. „Strukturalne i elektryczne właściwości elektrolitu stałego Li7La3Zr2O12 domieszkowanego niobem i prazeodymem”. Prezentowane wyniki związane są z badaniami nad kompozytową elektrodą do zastosowań w nowej generacji ogniw litowych z elektrolitem stałym. Koncepcja kompozytowej elektrody jest rozwijana w Pracowni Krystalicznych Przewodników Litowych pod okiem dr. inż. Michała Struzika. Klaudia za swoją prezentację otrzymała wyróżnienie w kategorii Fizyka doświadczalna

Maciej Nowagiel zaprezentował plakat pod intrygującym tytułem „Uwięzione w matrycy szklistej”. Doktorant przedstawił wyniki badań nad zjawiskiem stabilizacji faz Bi2O3 w nanokrystalizowanych szkłach bizmutanowych, którego dotyczy jego rozprawa doktorska. 

Adam Puchalski wygłosił referat pt. „Numeryczne wyznaczanie przewodności cieplnej szkła i nanoszkła SiO2 poddanego ultra-wysokiemu ciśnieniu metodami dynamiki molekularnej”, za który otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację w kategorii Fizyka teoretyczna. Zagadnieniem wyznaczania przewodności cieplnej Adam interesował się już od drugiego roku, kiedy rozpoczął studia z ION-em pod opieką dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka, lidera Zespołu Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych. Aktualnie prowadzi bardziej zaawansowane obliczenia w ramach swojej pracy inżynierskiej. Wyniki jego pracy naukowej, realizowanej we współpracy z prof. Pawłem Kęblińskim z Rensselaer Polytechnic Institute w Troy NY (USA), zostały niedawno wysłane do czasopisma International Communications in Heat and Mass Transfer (IF = 7) i oczekują na recenzje.