Projekt nr 2017/01/X/ST2/00227

Fluktuacja parametrów fizjologicznych podczas kontrolowanego wysiłku oraz regeneracji. Zastosowanie w ocenie wydolności osób zdrowych

Kierownik projektu: Petelczyc Monika

Wartość projektu: 018 480 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - MINIATURA

Czas realizacji: 02.09.2017 - 01.09.2018

Działanie obejmuje czterotygodniowy wyjazd do Instytutu Nauk o Sporcie na Uniwersytecie Rostockim i podjęcia wspólnych badań w zespole dr n. med. Matthiasa Weiperta.

Na plan badań składają się cztery zadania:

  1. wdrożenie w pracę Laboratorium Fizjologii Wysiłku Fizycznego: poznanie sprzętu, oprogramowania, protokołu pomiarów, udział w wybranych badaniach klinicznych
  2. analizy wstępne na podstawie danych retrospektywnych: analiza klasycznych miar zmienności rytmu serca (w dziedzinie czasu oraz częstotliwości), parametrów z ergospirometrii w różnych typach wysiłku fizycznego i obciążenia
  3. badania właściwe: dobór metod, analiza zmienności, złożoności sygnałów fizjologicznych pochodzących z krótkich i niestacjonarnych rejestracji. Testy wysiłkowe będą obejmować i) stabilizację ii) kilkuminutową jazdę na rowerze przy ustalonej częstości rytmu serca i znanym obciążeniu iii) okres odpoczynku i regeneracji. Wśród proponowanych miar nieliniowych są: względny RR (relative RR interval), miary entropowe, metoda uśredniania sygnału (phase rectified signal averaging), złożona miara korelacji (complex correlation measure), które w literaturze zostały wykorzystywane do bardzo krótkich – nawet minutowych szeregów czasowych. Ponadto są stosowane do oceny aktywności autonomicznego układu nerwowego - ważnej dla interpretacji klinicznej.
  4. opracowanie wyników: statystyczna analiza danych, powiązanie wielkości nieliniowych z klasycznymi miarami (np. VO2max, SDNN, RMSSD) ocena osobniczej wydolności fizycznej w fazie tlenowej i beztlenowej ze szczególnym uwzględnieniem przejścia między tymi fazami (próg wentylacyjny).