Historia Wydziału

Fizyka na Politechnice Warszawskiej ma tyle lat, ile sama Politechnika. Wśród pierwszych gmachów Uczelni wznoszonych w latach 1899–1901 był Gmach Fizyki zaprojektowany, podobnie jak Gmach Główny, przez wybitnego architekta Stefana Szyllera. Nie oznacza to, że od początku istnienia Uczelni istniał Wydział Fizyki, gdyż powstanie takiego wydziału miało miejsce dopiero 100 lat później, oznacza to jednak, jak dużą wagę twórcy Politechniki przywiązywali do fizyki, jako podstawowej wiedzy, którą powinien posiadać dobrze wykształcony inżynier. Świadczy o tym także attyka Gmachu Głównego z alegoryczną rzeźbą przedstawiającą Wiedzę, Fizykę i Chemię.

Początki Szkolnictwa Technicznego w Polsce (wiek XIX)

Kiedy z inicjatywy Stanisława Staszica powstała 4 stycznia 1826 roku Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego, nauczanie fizyki w tej Wyższej Szkole od samego początku odgrywało podstawową rolę.

Warszawskij Politechniczeskij Institut (1898-1905)

Nowy rozdział kształcenia technicznego zaczął się dopiero w 1898 roku, kiedy to, ponad 100 lat temu, ze zrywu patriotycznego społeczeństwa polskiego powstała wyższa szkoła politechniczna - "Warszawskij Politechniczeskij Institut", którego kontynuacją po kilkunastu latach - już jako uczelnia z nazwą polską - stała się Politechnika Warszawska.

Fizyka na Politechnice Warszawskiej (1915-1939)

Następny rozdział historii zaczyna się w 1915 roku, kiedy w wyniku działań polskich organizacji, na bazie Instytutu Politechnicznego, powstała wyższa szkoła techniczna - Politechnika Warszawska. Była to w pełni polska uczelnia - z polskim językiem wykładowym i polską kadrą naukowo-dydaktyczną, składającą się w większości z inżynierów i naukowców, którzy wracali z zagranicy.

Działalność Profesora Mieczysława Wolfkego

W roku 1921 utworzono na Wydziale Elektrotechnicznym (później Elektrycznym) Katedrę Fizyki I, a w roku 1922 kierownikiem tej katedry zostaje profesor Mieczysław Wolfke, który - jak napisał profesor Sz. Szczeniowski - był wybitnym fizykiem.

Politechnika w czasie okupacji

W listopadzie 1939 roku władze niemieckie zarządziły zamknięcie wszystkich szkół wyższych w Warszawie, w tym Politechniki Warszawskiej.

Okres powojenny

Po zakończeniu wojny, w roku 1945, Politechnika Warszawska wznowiła działalność w Warszawie (w roku 1944 nastąpiło reaktywowanie Politechniki Warszawskiej w Lublinie). W roku 1946 przystąpiono do organizacji zajęć z fizyki. Przeprowadzono odbudowę Gmachu Fizyki, który uległ poważnym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte

Okres początku lat sześćdziesiątych był okresem w którym rola fizyki stawała się znacząca zarówno w dydaktyce wydziałów technicznych jak i badaniach naukowych. 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W 1975 roku został powołany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 

Wydział Fizyki

W dniu 16 grudnia 1998 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o zniesieniu Wydziału FTiMS oraz utworzeniu Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki iNauk Informacyjnych