Prace magisterskie

Szczegółowe opisy tematów prac dyplomowych zawierające tło naukowe i zakres zadań do wykonania są do wglądu po otwarciu pliku PDF z listą tematów i kliknięciu tytułu pracy w języku polskim.

Prace magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna

Skład komisji egzaminu dyplomowego:

Specjalność Fizyka i technika jądrowa:

Specjalność Fizyka medyczna:

Specjalność Optyka stosowana:

Specjalność Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne:

Specjalność Fizyka zaawansowanych materiałów:

Master's theses in the field of Photonics

Composition of the diploma examination board:

Przydatne dokumenty

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. 

Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD i dostarczenie, podpisanego przez Promotora, raportu antyplagiatowego JSA.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2021 Rektora PW, Dziekan Wydziału Fizyki PW zastrzega obowiązek drukowania prac dyplomowych. Przed złożeniem pracy dyplomowej student ustala z promotorem liczbę egzemplarzy do wydruku (minimum 1 sztuka dostarczana do Dziekanatu z innymi dokumentami koniecznymi do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego) i pobiera z Dziekanatu stosowną liczbę okładek (nie więcej niż 4 sztuki).

 
 

Od 01.07.2021

Suplementy są generowane w Systemie USOSweb przed egzaminem dyplomowym.

Wraz z jednym egzemplarzem pracy dyplomowej składa się następujące dokumenty:

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

- raport antyplagiatowy JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) – wydruk zaakceptowany i podpisany przez Promotora,

- poster.

Pozostałe informacje są przez studenta uzupełniane w systemie USOSweb.

Student ma obowiązek przed egzaminem dyplomowym zaakceptować Suplement w systemie USOSweb.

W związku z wdrożeniem nowy wytycznych dotyczących wnoszenia opłat za ww. dokumenty, opłata jest naliczana w USOSie po decyzji studenta w systemie ile sztuk i w jakim języku zamawia dyplom i suplement. Dlatego opłata jest wnoszona dopiero po widocznym naliczeniu w USOSweb.

Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb została uruchomiona e-Obiegówka dla Absolwentów i studentów skreślonych.

Informacje o stanie podpisów można sprawdzić w USOSweb w zakładce Dla wszystkich – Obiegówki. Absolwenci, którzy nie mają widocznej e-Obiegówki w systemie USOSweb, proszeni są o kontakt z Dziekanatem na adres mailowy dziekanat.wf@pw.edu.pl

UWAGA! Każdemu studentowi przysługują bezpłatnie maksymalnie cztery okładki pracy dyplomowej dostępne w dziekanacie.

Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania samych prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD zintegrowany z systemem USOSweb.

Logowanie do systemu APD