Inicjowanie projektu

Znak ZSUN OSFlogo NCBRLogo FNPParticipant portal – logo

Zasady ustalania wynagrodzenia:

 • Za prace wykonane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przysługuje wynagrodzenie umowne płatne po wystawieniu rachunku lub faktury, na zasadach określonych w umowie.
 • Określone w umowie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto.
 • Wysokość wynagrodzenia może być ustalona w formie ryczałtowej lub kosztorysowej.
 • Wysokość wynagrodzenia określa się na podstawie obowiązujących w PW stawek określanych w odrębnej decyzji Rektora, uwzględniając ilość i jakość pracy niezbędnej do wykonania umowy, termin wykonania oraz wielkość środków określonych w budżecie jednostki na ten cel (patrz link poniżej)
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym przy zawieraniu umów z osobami o wyjątkowo wysokich kwalifikacjach lub osobami będącymi specjalistami w rzadkich specjalnościach, stawka wynagrodzenia może być – za zgodą Rektora – ustalona w wysokości wyższej.
 • Wysokość wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie umowy zlecenia powinna być ustalona w umowie z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej określonej w odrębnych przepisach.
 • W przypadku umów zlecenia zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc;
  • wynagrodzenie za świadczenie pracy wypłaca się raz w miesiącu na podstawie, liczby godzin wykonania zlecenia, potwierdzonej w protokole odbioru zlecenia;
  • w przypadku nieświadczenia pracy w danym miesiącu Zleceniobiorca składa oświadczenie o nieświadczeniu pracy

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej (Zarz. Rektora 18/2020) »

 • Regulamin zawiera możliwe formy zatrudnienia oraz stawki maksymalne wynagrodzeń

Zasady składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych lub dofinansowanych ze środków krajowych (Zarz. Rektora 37/2019) »

 • Zasady zawierają m.in. wzór umowy konsorcjum. Umowa konsorcjum w której stroną jest PW musi każdorazowo być konsultowana z Biurem Organizacyjno-Prawnym PW.

logo sharepointSerwer plików Centrum Obsługi Projektów PW