Stopnie naukowe

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH, POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH ORAZ POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA
  1. Wydział Fizyki PW ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 
  2. Uchwały Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne dotyczące przeprowadzania przewodów oraz postępowań są podejmowane na podstawie opinii Zespołu ds. stopni i polityki naukowej, której posiedzenia zwoływane są zazwyczaj na tydzień przed posiedzeniami Rady. Terminarz posiedzeń Rady jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału. 
  3. Zwyczajowo przed rozpatrywaniem wniosku o przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora organizowane jest seminarium naukowe, na którym osoba ubiegająca się o stopień lub tytuł naukowy wygłasza referat dotyczący swojej pracy. 
  4. Kandydat spoza Wydziału występujący z wnioskiem o przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub nadania tytułu profesora jest zobowiązany do podpisania umowy lub złożenia zobowiązania z miejsca zatrudnienia kandydata, dotyczących pokrycia kosztów ww. przewodu lub postępowań. 
  5. Wszczęcia przewodów doktorskich dokonuje się z wyraźnym zaleceniem, że praca ma zostać przygotowana do recenzji nie później niż po 3 latach od wszczęcia przewodu 
  6. Preferowaną formą pracy doktorskiej jest dysertacja. Recenzentów w przewodzie doktorskim powołuje się po złożeniu rozprawy pozytywnie zaopiniowanej przez promotora. 
  7. Promotor lub promotor pomocniczy powoływany w przewodach doktorskich może sprawować opiekę naukową maksymalnie nad 5 kandydatami.

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego DOKTORA wszczęte przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO wszczęte przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne 

 Lista stopni i tytułów naukowych nadanych przez Radę Wydziału Fizyki i Radę Naukową Dyscypliny Nauki Fizyczne od 1999 roku