Osiągnięcia

Nowy wspólny projekt międzynarodowy PW oraz CERN dotyczący uczenia maszynowego w eksperymencie ALICE

Politechnika Warszawska we współpracy z CERN - Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie realizuje wspólny projekt naukowy pt. "Rozwój algorytmów uczenia maszynowego dla nowego oprogramowania eksperymentu ALICE w LHC Run 3" (akronim: ML4ALICE).

Cztery nowe granty Narodowego Centrum Nauki na naszym Wydziale!

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS oraz SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału zdobyli finansowanie 4 nowych projektów.

Publikacja eksperymentu ALICE w "Nature"

Eksperyment ALICE dokonuje pierwszej bezpośredniej obserwacji fundamentalnego efektu w fizyce cząstek elementarnych. Obserwacja ta jest również pierwszym bezpośrednim potwierdzeniem niezerowej masy cząstki elementarnej znanej jako kwark powabny.

Nowy projekt SONATINA 5 realizowany przez dr. Daniela Pęcaka

Projekt dr. Daniela Pęcaka SONATINA 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ma na celu poznanie własności skorupy wewnętrznej gwiazdy neutronowej. Używając symulacji na sukomputerach i najnowszych modeli astrofizycznych Grupa Teorii Jądra Atomowego wyznaczy oddziaływanie między jądrami zanurzonymi w nadciekłym płynie neutronów. Z niego bowiem wynikają makroskopowe własności, na przykład przewodnictwo cieplne odpowiadające za proces stygnięcia gwiazd neutronowych, które mogą być odniesione do danych z obserwacji astronomicznych.

Nowa publikacja pracowników Grupy Teorii Jądra Atomowego w Physical Review C

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zakładzie Fizyki Jądrowej pt. "Properties of a quantum vortex in neutron matter at finite temperatures".

Nowa publikacja pracowników naszego Wydziału we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

W czasopiśmie „Materials” (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy pracowników naszego Wydziału (dr inż. C. Jastrzębski, dr inż. M. Struzik i dr inż. K. Zberecki) z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW (dr hab. inż., J. Judek), Uniwersytetem Warszawskim (dr P. Wróbel) oraz Instytutem Fizyki PAN (dr P. Michałowski, mgr M. Ożga, dr B. Witkowski i mgr A. Seweryn).

Nowa publikacja z udziałem dr M. Maciaszka została wyróżniona przez redakcję Physical Review B

W publikacji zaproponowano metodologię wyznaczania prawdopodobieństwa fotojonizacji (przekrojów czynnych) w funkcji energii fotonu i odniesiono ją do centrów NV. Ustalono, że fotojonizacja może następować z trzech różnych stanów elektronowych odpowiadających centrum NV i wyznaczono minimalne energie, dla których proces fotojonizacji może nastąpić.

Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka we współpracy z zespołem prof. Andrzeja Czerwińskiego (UW)

W Energies (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy mgr inż. Justyny Frąckiewicz, dr. hab. inż. Tomasza K. Pietrzaka, prof. Marka Wasiucionka i prof. Jerzego Garbarczyka z naszego wydziału z zespołem z Wydziału Chemii UW: mgr. Maciejem Boczarem, dr Dominiką Buchberger i prof. Andrzejem Czerwińskim.

Publikacja dr inż. Ł. Graczykowskiego oraz dr inż. M. Janik w Physical Review C

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. "Unfolding the effects of final-state interactions and quantum statistics in two-particle angular correlations" autorstwa dr inż. Łukasza Graczykowskiego i dr inż. Małgorzaty Janik, która wyjaśnia obserwowane przez eksperyment ALICE w korelacjach kątowych barionów efekty pochodzące od oddziaływania silnego.

Nowy projekt mgr inż. Joanny Starobrat

CHAMPACA - na drodze do holowizji

Nowy projekt zespołu prof. Hanny Zbroszczyk

Projekt "Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC’u" będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w programie "OPUS"

Wspólna interdyscyplinarna publikacja naukowców z Wydziałów Fizyki oraz EiTI na temat efektywnego modelowania i wizualizacji pola magnetycznego w eksperymencie ALICE za pomocą GPU

W pracy pt. “Distributed simulation and visualization of the ALICE detector magnetic field” opublikowanej w Computer Physics Communications (IF=4.390, 140 pkt MEiN) zespół w składzie mgr inż. Piotr Nowakowski (Wydział EiTI), prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (Wydział EiTI) oraz dr inż. Łukasz Graczykowski (Wydział Fizyki) pokazuje jak wykorzystać karty graficzne do efektywnego modelowania pola magnetycznego w eksperymencie ALICE.

Publikacja eksperymentu ALICE powstała na naszym Wydziale pokazuje jak zmienia się charakterystyka oddziaływania silnego między materią zwykłą a materią dziwną

W czasopiśmie Physics Letters B (IF=4.771, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. “Kaon–proton strong interaction at low relative momentum via femtoscopy in Pb–Pb collisions at the LHC”, powstała w ramach współpracy eksperymentu ALICE na LHC w CERN. Za publikację odpowiadał komitet redakcyjny (Paper Committee - PC) składający się prawie w całości z pracowników i doktorantów naszego Wydziału (dr Georgy Kornakov - przewodniczący, dr inż. Łukasz Graczykowski, dr inż. Małgorzata Janik, mgr inż. Wioleta Rzęsa oraz dr Dimitar Mihaylov z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który wykonał część obliczeń teoretycznych).

Ekspercki wgląd w aktualne badania autorstwa prof. M. Zdrojka w czasopiśmie Nature

Wykazano, że niewspółosiowość sieci krystalicznych w ułożonych w stos monowarstwach materiałów zapobiega przepływowi ciepła między warstwami, jednocześnie utrzymując przepływ w ich obrębie. To odkrycie otwiera nowatorski sposób kontrolowania ciepła w nanoskali.

Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka w Scientific Reports

W renomowanym czasopiśmie Scientific Reports (IF = 4.379, 140 pkt.) z grupy Springer Nature ukazała się praca pt. „Facile and reproducible method of stabilizing Bi2O3 phases confined in nanocrystallites embedded in amorphous matrix” zespołu w składzie: dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak, mgr inż. Agata Jarocka, dr inż. Cezariusz Jastrzębski, dr inż. Tomasz Płociński (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), prof. dr hab. Marek Wasiucionek oraz prof. dr hab. Jerzy E. Garbarczyk.

Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki PW, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z dr Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Publikacja zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka z udziałem naszych studentów w Materials

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowagiel, inż. Mateusz J. Samsel, dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak pt. "Towards the High Phase Purity of Nanostructured Alluaudite-Type Glass-Ceramics Cathode Materials for Sodium Ion Batteries".

prof. Piotr Magierski wyróżniony za swoje prace naukowe

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło prof. Piotra Magierskiego z naszego Wydziału za cykl prac naukowych dotyczących dynamiki reakcji jądrowych, fizyki kwantowych gazów atomowych, fizyki gwiazd neutronowych oraz metod opisu kwantowych układów wielu ciał. Serdecznie gratulujemy!

Rozwój profilu kształcenia wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kształcenia z zakresu inżynierii biomedycznej i fizyki medycznej wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu". Projekt zostanie sfinansowany przez program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW.

Właściwości fononowe i termiczne cienkich warstw wykonanych z płatków WS2

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.

Artykuł przeglądowy zespołu dr hab. T. Pietrzaka w Nanomaterials

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wider phase stability range via nanostructured glass-ceramics processing” [https://doi.org/10.3390/nano11051321].

Dwa projekty w programie PRELUDIUM BIS 2

Doktoranci prowadzeni przez prof. Mariusza Zdrojka i prof. Marka Wasiucionka będą mieli szansę wziąć udział w projekcie finansowanym w ramach programu PRELUDIUM 2 Narodowego Centrum Nauki.

Specjalny numer czasopisma "Universe" na temat zderzeń ciężkich jonów

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, IF 1.752) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru „Heavy Ions”. Termin nadsyłana artykułów 31 grudnia 2021.

Maria Stefaniak laureatką nagrody Chasman 2021!

Maria Stefaniak
Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Nowy projekt zespołu prof. Piotra Lesiaka

Jednowymiarowy kryształ fotoniczny powstający w nematycznym ciekłym krysztale domieszkowanym nanocząsteczkami złota w kapilarze o średnicy 60 µm
Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. ucz. zbada właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS