Osiągnięcia

Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka we współpracy z zespołem prof. Andrzeja Czerwińskiego (UW)

W Energies (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy mgr inż. Justyny Frąckiewicz, dr. hab. inż. Tomasza K. Pietrzaka, prof. Marka Wasiucionka i prof. Jerzego Garbarczyka z naszego wydziału z zespołem z Wydziału Chemii UW: mgr. Maciejem Boczarem, dr Dominiką Buchberger i prof. Andrzejem Czerwińskim.

Publikacja dr inż. Ł. Graczykowskiego oraz dr inż. M. Janik w Physical Review C

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. "Unfolding the effects of final-state interactions and quantum statistics in two-particle angular correlations" autorstwa dr inż. Łukasza Graczykowskiego i dr inż. Małgorzaty Janik, która wyjaśnia obserwowane przez eksperyment ALICE w korelacjach kątowych barionów efekty pochodzące od oddziaływania silnego.

Nowy projekt mgr inż. Joanny Starobrat

CHAMPACA - na drodze do holowizji

Nowy projekt zespołu prof. Hanny Zbroszczyk

Projekt "Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC’u" będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w programie "OPUS"

Wspólna interdyscyplinarna publikacja naukowców z Wydziałów Fizyki oraz EiTI na temat efektywnego modelowania i wizualizacji pola magnetycznego w eksperymencie ALICE za pomocą GPU

W pracy pt. “Distributed simulation and visualization of the ALICE detector magnetic field” opublikowanej w Computer Physics Communications (IF=4.390, 140 pkt MEiN) zespół w składzie mgr inż. Piotr Nowakowski (Wydział EiTI), prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (Wydział EiTI) oraz dr inż. Łukasz Graczykowski (Wydział Fizyki) pokazuje jak wykorzystać karty graficzne do efektywnego modelowania pola magnetycznego w eksperymencie ALICE.

Publikacja eksperymentu ALICE powstała na naszym Wydziale pokazuje jak zmienia się charakterystyka oddziaływania silnego między materią zwykłą a materią dziwną

W czasopiśmie Physics Letters B (IF=4.771, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. “Kaon–proton strong interaction at low relative momentum via femtoscopy in Pb–Pb collisions at the LHC”, powstała w ramach współpracy eksperymentu ALICE na LHC w CERN. Za publikację odpowiadał komitet redakcyjny (Paper Committee - PC) składający się prawie w całości z pracowników i doktorantów naszego Wydziału (dr Georgy Kornakov - przewodniczący, dr inż. Łukasz Graczykowski, dr inż. Małgorzata Janik, mgr inż. Wioleta Rzęsa oraz dr Dimitar Mihaylov z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który wykonał część obliczeń teoretycznych).

Ekspercki wgląd w aktualne badania autorstwa prof. M. Zdrojka w czasopiśmie Nature

Wykazano, że niewspółosiowość sieci krystalicznych w ułożonych w stos monowarstwach materiałów zapobiega przepływowi ciepła między warstwami, jednocześnie utrzymując przepływ w ich obrębie. To odkrycie otwiera nowatorski sposób kontrolowania ciepła w nanoskali.

Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka w Scientific Reports

W renomowanym czasopiśmie Scientific Reports (IF = 4.379, 140 pkt.) z grupy Springer Nature ukazała się praca pt. „Facile and reproducible method of stabilizing Bi2O3 phases confined in nanocrystallites embedded in amorphous matrix” zespołu w składzie: dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak, mgr inż. Agata Jarocka, dr inż. Cezariusz Jastrzębski, dr inż. Tomasz Płociński (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), prof. dr hab. Marek Wasiucionek oraz prof. dr hab. Jerzy E. Garbarczyk.

Konsolidacja kierowniczej roli PW w programie badań atomów antyprotonowych w eksperymencie AEgIS w CERN

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta na Wydziale Fizyki PW, na stanowisko Convenership for Physics with Antiprotonic Atoms. Pozycja ta jest współdzielona wspólnie z dr Giovannim Cerchiari z Uniwersytetu w Innsbrucku. Nominacja ta umacnia pozycję lidera zespołu PW w eksperymencie AEgIS.

Publikacja zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka z udziałem naszych studentów w Materials

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowagiel, inż. Mateusz J. Samsel, dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak pt. "Towards the High Phase Purity of Nanostructured Alluaudite-Type Glass-Ceramics Cathode Materials for Sodium Ion Batteries".

prof. Piotr Magierski wyróżniony za swoje prace naukowe

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło prof. Piotra Magierskiego z naszego Wydziału za cykl prac naukowych dotyczących dynamiki reakcji jądrowych, fizyki kwantowych gazów atomowych, fizyki gwiazd neutronowych oraz metod opisu kwantowych układów wielu ciał. Serdecznie gratulujemy!

Rozwój profilu kształcenia wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kształcenia z zakresu inżynierii biomedycznej i fizyki medycznej wobec wyzwań współczesnej fizjologii sportu". Projekt zostanie sfinansowany przez program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW.

Właściwości fononowe i termiczne cienkich warstw wykonanych z płatków WS2

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.

Artykuł przeglądowy zespołu dr hab. T. Pietrzaka w Nanomaterials

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wider phase stability range via nanostructured glass-ceramics processing” [https://doi.org/10.3390/nano11051321].

Dwa projekty w programie PRELUDIUM BIS 2

Doktoranci prowadzeni przez prof. Mariusza Zdrojka i prof. Marka Wasiucionka będą mieli szansę wziąć udział w projekcie finansowanym w ramach programu PRELUDIUM 2 Narodowego Centrum Nauki.

Specjalny numer czasopisma "Universe" na temat zderzeń ciężkich jonów

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, IF 1.752) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru „Heavy Ions”. Termin nadsyłana artykułów 31 grudnia 2021.

Maria Stefaniak laureatką nagrody Chasman 2021!

Maria Stefaniak
Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Nowy projekt zespołu prof. Piotra Lesiaka

Jednowymiarowy kryształ fotoniczny powstający w nematycznym ciekłym krysztale domieszkowanym nanocząsteczkami złota w kapilarze o średnicy 60 µm
Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. ucz. zbada właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS

Na Wydziale Fizyki PW powstaje prototyp innowacyjnego magazynu energii

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Wytwarzanie i magazynowanie energii jest również jednym z wiodących obszarów badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

mgr inż. Zuzanna Podgórska w finale FameLab już 25 kwietnia.

Uczestnicy i uczestniczki FameLabu mają po 3 minuty, by w zrozumiały i ciekawy sposób przedstawić wybrane przez siebie zagadnienie naukowe. Opowiedzą m.in. o kosmicznej ładowarce, najbardziej śmiercionośnym stworzeniu na Ziemi, poznawaniu największych tajemnic natury i budownictwie z papieru.

Praca zespołu dr inż. Anny Wróblewskiej w prestiżowym czasopiśmie Carbon

Nowe materiały hybrydowe mogą umożliwić sprzężenie między plazmonami (kolektywnymi oscylacjami elektronów) w metalach i ekscytonami (stanami związanymi elektronów i dziur) w nanorurkach węglowych. Właściwości materiałów hybrydowych nie wynikają jedynie z indywidualnego wkładu ich składników, ale również z silnego sprzężenia powstającego podczas ich połączenia.

Oświetlenie LED bezpieczne dla ludzkiego wzroku

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucionka z Wydziału Fizyki pracuje nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucionka z Wydziału Fizyki pracuje nad prototypem nowoczesnej białej lampy LED o świetle bezpiecznym dla ludzkiego wzroku.

Teoria potwierdzona badaniami

Dwuwymiarowy dyfraktogram rentgenowski krystalicznej warstwy Pd (a) oraz dyfraktogram warstwy całkowicie stopionej impulsem optycznym (b).
Mogłoby się wydawać, że skoro topnienie materiałów krystalicznych jest jedną z najpowszechniej zachodzących przemian fazowych, polegających na przejściu ze stanu stałego w ciekły, to wiemy o tym zjawisku wszystko. Jednak tak nie jest. Naukowcy z PW pracują właśnie nad dogłębnym zbadaniem mechanizmów przemian pomiędzy fazą krystaliczną a ciekłą.

Specjalny numer czasopisma "Materials" na temat czujników fotonicznych

Dr hab. Piotr Lesiak, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt, IF 3.057) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru ”Recent Advances in Photonic Sensors”. Termin nadsyłana artykułów 30 września 2021.

Prof. Zbroszczyk wśród laureatów konkursu SONATA BIS

Prof. Hanna Zbroszczyk zrealizuje projekt "Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM w GSI/FAIR" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS.