Prodziekan ds. nauki i rozwoju

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
Zakład Badań Strukturalnych


Prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW jest prodziekanem ds. nauki i kierownikiem pracowni nanostruktur w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od przeszło 10 lat w centrum jego zainteresowań badawczych i dydaktycznych są nanostruktury węglowe (nanorurki węglowe i różne formy grafenu), nowe materiały o strukturze dwuwymiarowej (np. MoS2, czarny fosfor) oraz kompozyty wykonane z tych nanostruktur. Zainteresowania prof. Mariusza Zdrojka w szczególności dotyczą badań właściwości optycznych, elektronicznych i termicznych wspomnianych grup materiałów. Interesuje się także technologiami produkcji struktur niskowymiarowych i różnego rodzaju urządzeń w skali nano, które z powodzeniem rozwija. Równolegle do prowadzonych badań naukowych i zajęć dydaktycznych dąży do wykorzystania wyników prac badawczych, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w złożonych wnioskach patentowych (dwa przyznane, dwa wnioski) oraz w pozyskaniu finansowania na prestiżowe projekty badawczo-wdrożeniowe (Graftech, Lider).
p. 127 GF
22 234 7170
Strona domowa
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. nauki i rozwoju należą sprawy:

Naukowe
 • Wsparcie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych 
  i międzynarodowych, wsparcie wydziałowego centrum obsługi projektów oraz nadzór nad archiwizacją danych dotyczących projektów
 • Koordynacja i nadzór nad współpracą naukową z partnerami krajowymi 
  i zagranicznymi
Organizacyjne
 • Nadzór nad planowaniem, zarządzaniem i realizacją projektów o charakterze strategicznym dla Wydziału, koordynacja i wsparcie działań zmierzających do rozwoju naukowego
 • Kwestie transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, ochrony własności intelektualnej, wsparcie współpracy z przedsiębiorstwami
 • Koordynacja współpracy z RND
 • Nadzór nad seminariami i konwersatoriami wydziałowymi, 
  a także sympozjami i konferencjami organizowanymi przez Wydział
 • Nadzór nad aktualizacją danych w bazie POLon i Repozytorium PW
 • Nadzór nad działalnością wydawniczą Wydziału i biblioteką wydziałową
Doktoranci
 • Nadzór nad rozwojem naukowym doktorantów, współpraca ze szkołami doktorskimi oraz studiami doktoranckimi
Promocja
 • Promocja działalności naukowej Wydziału oraz marki Wydziału
Osobowe
 • Podział na zakłady i rozliczanie subwencji przeznaczonej na badania naukowe
Sprawozdawczość w zakresie swoich kompetencji dla instytucji zewnętrznych i wewnętrznych