POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2020/2021 mogą składać wnioski stypendialne - do 16.10.2020.

   Zgodnie z informacją Prorektora ds. Studenckich, wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę mają być składane poprzez system USOS Web – instrukcja na stronie Biura Spraw Studenckich PW.

         Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz o stypendium Rektora, ze względu na utrzymujący się stan epidemiczny oraz organizację wszystkich zajęć zdalnie, prosimy składać w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się na portierni Wydziału Fizyki. Do podpisanego wniosku muszą być dołączone wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej (oryginały zaświadczeń lub poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem – oprócz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, które muszą być oryginałami). Wnioski mogą zostać przesłane również za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, jednak dla stypendium Rektora preferowana forma składania wniosków to skrzynka na portierni (ze względu na nieprzekraczalny termin 16.10.2020).    

Wnioski o stypendium Rektora, które odbywa się na zasadzie konkursu można składać tylko do 16.10.2020

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogi w pierwszym terminie, tj. do 16.10.2020, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Od 1 października 2020, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości, wynosi 1050,00 zł.

Wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021 są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich PW.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie lub mailowo do p. Alicji Kwiatkowskiej alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl, tel. 22 234 76 60 lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej.