Stypendia

Stypendia doktoranckie

Wniosek o przyznanie stypendium dla doktorantów może złożyć każdy uczestnik studiów doktoranckich. Wysokość przyznanego stypendium zależy od wyników uzyskanych w czasie studiów magisterskich (dotyczy nowo przyjętych doktorantów) lub postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej. Na podstawie złożonych sprawozdań oraz dokumentów (dostępnych niżej) tworzone są listy rankingowe. Najlepsi doktoranci na każdym roku mogą liczyć na zwiększenie stypendium podstawowego. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna na początku roku akademickiego. 

Stypendium może otrzymać doktorant, który posiada:

1) pozytywną opinię opiekuna naukowego (promotora), uwzględniającą postępy w pracy naukowej oraz wywiązywanie się doktoranta z jego obowiązków dydaktycznych,

2) pozytywną opinię kierownika Studiów Doktoranckich, uwzględniającą wywiązywanie się doktoranta z obowiązku zaliczania wykładów i seminariów oraz referat wygłoszony na dorocznym sprawozdawczym sympozjum doktorantów

Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium dla najlepszych doktorantów, Komisja Stypendialna podejmuje na podstawie poniższych kryteriów 

Wymagane dokumenty:

Dla rozpoczynających studia doktoranckie

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (.odt)
  2. Sprawozdanie z działalności naukowej podczas studiów magisterskich (dotyczy tylko nowo przyjętych doktorantów i przyjętych w lutym) (.odt)
  3. Wniosek o stypendium projakościowe (.odt)
  4. Wniosek o stypendium naukowe (do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania) (.odt)

Dla doktorantów wyższych lat

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (do wypełnienia obowiązkowo przed każdym rokiem akademickim oraz dla przyjętych w lutym) (.odt)
  2. Sprawozdanie dla doktorantów kończących 1 rok i wyższe (obowiązkowe) (.odt)
  3. Wniosek o stypendium projakościowe (.odt)
  4. Wniosek o stypendium naukowe (do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania) (.odt)

Przedłużenie studiów

  1. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (.odt)

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 08.03.2022.

Przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich do 31.01.2022

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich do dnia 31 stycznia 2022.

Stypendium Rodziny Lipińskich

Informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej.