Stypendia

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023, uszeregowane wg nr albumu.

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów WF 2022/2023

Poniżej publikujemy Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora 2022/2023

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2022/2023 mogą składać wnioski stypendialne - do 14.10.2022.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne – od 01.10.2022

W załączeniu decyzja Rektora wyznaczająca maksymalna kwotę miesięczną w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2022/2023

Studenci zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra MEiN mogą zapoznać się z komunikatem ministerstwa:

Stypendia doktoranckie

Wniosek o przyznanie stypendium dla doktorantów może złożyć każdy uczestnik studiów doktoranckich. Wysokość przyznanego stypendium zależy od wyników uzyskanych w czasie studiów magisterskich (dotyczy nowo przyjętych doktorantów) lub postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej. Na podstawie złożonych sprawozdań oraz dokumentów (dostępnych niżej) tworzone są listy rankingowe. Najlepsi doktoranci na każdym roku mogą liczyć na zwiększenie stypendium podstawowego. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna na początku roku akademickiego. 

Stypendium może otrzymać doktorant, który posiada:

1) pozytywną opinię opiekuna naukowego (promotora), uwzględniającą postępy w pracy naukowej oraz wywiązywanie się doktoranta z jego obowiązków dydaktycznych,

2) pozytywną opinię kierownika Studiów Doktoranckich, uwzględniającą wywiązywanie się doktoranta z obowiązku zaliczania wykładów i seminariów oraz referat wygłoszony na dorocznym sprawozdawczym sympozjum doktorantów

Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium dla najlepszych doktorantów, Komisja Stypendialna podejmuje na podstawie poniższych kryteriów 

Wymagane dokumenty:

Dla rozpoczynających studia doktoranckie

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (.odt)
  2. Sprawozdanie z działalności naukowej podczas studiów magisterskich (dotyczy tylko nowo przyjętych doktorantów i przyjętych w lutym) (.odt)
  3. Wniosek o stypendium projakościowe (.odt)
  4. Wniosek o stypendium naukowe (do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania) (.odt)

Dla doktorantów wyższych lat

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (do wypełnienia obowiązkowo przed każdym rokiem akademickim oraz dla przyjętych w lutym) (.odt)
  2. Sprawozdanie dla doktorantów kończących 1 rok i wyższe (obowiązkowe) (.odt)
  3. Wniosek o stypendium projakościowe (.odt)
  4. Wniosek o stypendium naukowe (do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania) (.odt)

Przedłużenie studiów

  1. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (.odt)

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.