Studia ID - rekrutacja uzupełniająca - semestr letni 2024 - termin składania 07.03.2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW ogłasza rekrutację uzupełniającą na indywidualne studia politechniczne - STUDIA ID w semestrze letnimi 2024, umożliwiające zdolnym studentom otrzymanie stypendium oraz realizację zindywidualizowanego toku studiów pod opieką tutora. 

Dotyczy studentów II semestru studiów stacjonarnych I stopnia . Warunkiem aplikacji jest uzyskanie średniej ważonej ocen z dotychczasowych studiów nie niższej niż 4,60.

Szczegóły studiów ID oraz formularze znajdują się na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl/Studia-id

Proces rekrutacji uzupełniającej odbywa się według następujących zasad:

  1. o udział w studiach id mogą ubiegać się kandydaci, z rejestracją pełną po danym etapie studiów, posiadający średnią ważoną ocen z dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,60;
  2. kandydaci na studia id zobowiązani są do złożenia, w miejscu i formie wskazanej: formularza rekrutacyjnego, listu motywacyjnego wyrażającego chęć uczestnictwa w studiach id, listu referencyjnego, innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia o charakterze naukowo-edukacyjnym (np. udział w konferencjach, projektach, stażach, wyjazdach naukowych, publikacjach, kołach naukowych);
  3. studenci, którzy złożyli w miejscu i formie wskazanej w ogłoszeniu kompletny zestaw dokumentów zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
  4. komisja kwalifikacyjna studiów id na podstawie analizy dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje kandydatów do udziału w studiach id
  5. rozstrzygnięcie w sprawie uczestnictwa kandydata w studiach id podejmuje Koordynator studiów id

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych upływa w dniu 7 marca 2024 r.

Dokumenty prosimy wysyłać na adres studiaID@pw.edu.pl.

Po zakwalifikowaniu kandydata na studia ID, będzie on zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW w wyznaczonym terminie.

Studia id są częścią realizowanego na Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu pod adresem studiaID@pw.edu.pl, telefonicznie w godz. 11-16 pod nr tel. 22 234 60 03.