Opłaty za powtarzanie zajęć - semestr letni 2023/2024

HARMONOGRAM WNOSZENIA OPŁAT NA WYDZIALE FIZYKI PW:

  • 27.02. − 29.02.2024 r.: naliczanie opłat– Salda kont/naliczenia oczekujące widoczne w systemie USOSWeb (zakładka: dla studentów-rozliczenia-Salda kont lub Naliczenia oczekujące);
  • 28.02. – 08.03.2024 r.: możliwość przesyłania wyjaśnień i podań odnośnie opłat naliczonych za semestr letni wyłącznie przez moduł Podania ePW w systemie USOSWeb („Podanie dotyczące opłat za studia”).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Rektora PW (§4 ust.1)  na wniosek studenta, złożony w terminie nie później niż na tydzień przed upływem terminu płatności, możliwe jest rozłożenie płatności na raty lub zwolnienie z części opłaty z tytułu zaliczenia niektórych rodzajów zajęć realizowanych w ramach danego przedmiotu. Prośbę o zmianę wysokości i terminu płatności należy uzasadnić w podaniu. Podanie (wraz z ewentualną opinią, jak opisano poniżej) należy złożyć w systemie USOSWeb w nieprzekraczalnym terminie 08 marca 2024 roku.

W przypadku zwolnienia z części opłaty z tytułu zaliczenia części przedmiotu konieczne jest uzyskanie opinii prowadzącego zajęcia.

O rozłożenie płatności na raty mogą ubiegać się wyłącznie studenci, których należność z tytułu powtarzanych zajęć jest większa niż 500 zł. Rozstrzygnięcie w sprawie wysokości rat i terminu płatności podejmuje Dziekan. W przypadku zgody na rozłożenie płatności na raty, proponowane terminy to: 22.03.2024 r. –  I rata, 22.04.2024 r. – II rata, 22.05.2024 r. – III rata.

  • 22.03.2024 r.: TERMIN PŁATNOŚCI – wszystkie opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta. W przypadku wniesienia opłaty po upływie terminu płatności, zostaną automatycznie naliczone odsetki.

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne, w przypadku braku wniesionej opłaty zostanie wszczęta procedura windykacyjna. 

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej (§33 ust.2 pkt.4) Rektor może wydać decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.