Studia III stopnia

Studia III stopnia prowadzą do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych. Studia w dziedzinie fizyki w Politechnice Warszawskiej prowadzą szkoły doktorskie nr 1 i 3.

Strona szkół doktorskich Politechniki Warszawskiej

Szkoła doktorska nr 1

Nauki fizyczne reprezentowane są w Szkole Doktorskiej nr 1 w następujących specjalnościach: fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnych i fizyka układów nadciekłych. W ramach fizyki ciała stałego prowadzone są prace z zakresu zaawansowanych materiałów do zastosowań w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, w sensorach gazów oraz w superkondensatorach. Badania natury podstawowej i aplikacyjnej dotyczą w szczególności przewodników superjonowych i elektronowo-jonowych, szkła metalicznego oraz nanokrystalizowanego szkła metalicznego. Badane są materiały w postaci: polikrystalicznej, nanokrystalicznej, szkło-ceramicznej oraz amorficznej. Szczególne znaczenie przywiązuje się do nanomateriałów i szkieł, które poddano nanokrystalizacji. Wydział Fizyki ma bogatą współpracę naukową z instytutami badawczymi w kraju i za granicą w tym między innymi w ośrodkach synchrotronowych (ESRF - Francja, DESY - Niemcy), a także na laserach na swobodnych elektronach (EuXFEL - Niemcy, SACLA - Japonia, SLAC - USA).

W ramach specjalności Fizyka jądrowa oferowany jest bardzo szeroki zakres badań, który  obejmuje zarówno własności jąder atomowych, poprzez reakcje jądrowe do badań cząstek elementarnych: kwarków i gluonów, wymagających ogromnych energii, temperatur lub gęstości. Prowadzone są badania z wykorzystaniem antymaterii do precyzyjnych pomiarów oddziaływań fundamentalnych. Prace badawcze realizowane są we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi tj. CERN (Szwajcaria) i Brookhaven National Laboratory (USA), Zjednoczony Instytu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Badania są ściśle związane z Priorytetowym Obszarem Badawczym: "Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu" realizowanym w ramach projektu uczelni badawczej.

Specjalność Fizyka układów nadciekłych oferuje badania teoretyczne następujących układów fizycznych: kwantowych gazów atomowych, nadciekłych jąder atomowych i gwiazd neutronowych przy użyciu najpotężniejszych superkomputerów, takich jak: Summit (USA), Piz Daint (Szwajcaria), Tsubame i Cygnus (Japonia). Interesują nas zagadnienia związane z powstawaniem i dynamiką wirów kwantowych, solitonów oraz zjawisko turbulencji kwantowej. Badania ultrazimnych gazów atomowych mają ogromne znaczenie dla rodzącej się nowej dziedziny: atomtroniki.

Szkoła doktorska nr 3

Misją Szkoły Doktorskiej nr 3 jest wszechstronne formowanie przyszłych samodzielnych naukowców poprzez kształcenie w obszarach dyscyplin naukowych reprezentowanych w Szkole, dbałość o harmonijny rozwój w obszarze nauki, inżynierii oraz kompetencji miękkich, kształtowanie przywiązania do fundamentalnych wartości akademickich – prawdy i tolerancji, krytycyzmu naukowego oraz zaangażowania społecznego.
Szkoła Doktorska nr 3 przygotowuje doktorantów do prowadzenia badań naukowych, publikowania ich wyników, przygotowania rozprawy doktorskiej, a tym samym do uzyskania stopnia doktora w czterech dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • matematyka,
  • nauki fizyczne.

Szkoła zapewnia opiekę promotorską doświadczonych, samodzielnych nauczycieli akademickich (profesorów, profesorów uczelni i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego) prowadzących badania na sześciu wydziałach Politechniki:

  • Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Wydziale Elektrycznym,
  • Wydziale Fizyki,
  • Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
  • Wydziale Mechatroniki.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej nr 3 są od początku swoich studiów włączani do projektów badawczych, prowadzą prace w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w światowej klasy urządzenia pomiarowe i technologiczne. Szkoła zapewnia bogatą i różnorodną, stale powiększaną ofertę zajęć, których celem jest wsparcie doktorantów w ich rozwoju oraz pracy nad rozprawą doktorską.
Fundamentem Szkoły Doktorskiej nr 3 jest dialog i współpraca z doktorantami – wsłuchanie w ich potrzeby, ścisły kontakt i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.
Jesteśmy dla Państwa, wspólnie poświęcamy cztery lata na ciężką pracę, której efektem będzie oryginalny wkład do światowej nauki potwierdzony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych i ścisłych. Serdecznie zapraszamy!