Studia II stopnia

logo fizyki technicznejlogo Photonics

Studia II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, adresowane są do absolwentów studiów na kierunkach pokrewnych do Fizyki Technicznej (w tym Fotoniki), którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Studia trwają 3 lub 4 semestry i dotyczą jednej z 5 specjalności:

  • fizyka zaawansowanych materiałów
  • fizyka i technika jądrowa
  • eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne
  • optyka stosowana
  • fizyka medyczna

 Na wydziale prowadzone są także angielskojęzyczne studia II stopnia na kierunku "Photonics". Studia te są bezpłatne dla: obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Fizyka techniczna

Studia na drugim stopniu na kierunku Fizyka Techniczna mogą być realizowane w systemie trzysemestralnym dla absolwentów tego samego kierunku i (pokrewnej specjalności) lub czterosemestralnym, jeżeli kandydat ukończył studia o zbliżonym zakresie programowym.

Dokładniej mówiąc studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają:

  • trzy semestry dla studentów, którzy posiadają dyplom inżyniera w zakresie Fizyki Technicznej i podczas ukończonych wcześniej studiów zaliczyli przedmioty oraz wykonali pracę dyplomową, łącznie na sumę co najmniej 30 punktów ECTS z zakresu specjalności deklarowanej na studiach drugiego stopnia 

oraz 

  • cztery semestry dla absolwentów innych kierunków oraz absolwentów kierunku Fizyka Techniczna, którzy nie spełniają wspomnianego warunku. 

W przypadku studiów czterosemestralnych kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia program studiów o dodatkowe przedmioty w wymiarze 30 punktów ECTS. W szczególności, dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadających dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS (co oznacza konieczność ukończenia czterosemestralnych studiów drugiego stopnia). Studia trzysemestralne zaczynają się od semestru letniego natomiast czterosemestralne od semestru zimowego.

Photonics (studia w jęz. angielskim)

Studia na drugim stopniu na kierunku Photonics mogą być realizowane w systemie trzysemestralnym dla absolwentów tego samego kierunku i lub czterosemestralnym, jeżeli kandydat ukończył studia o zbliżonym profilu programowym (tj. których programy kształcenia pokrywają co najmniej w 60% efektów kształcenia wykazanych w programie kształcenia kierunku Fotonika).Studia drugiego stopnia na kierunku Fotonika trwają zatem:

  • trzy semestry dla studentów, którzy posiadają dyplom inżyniera w zakresie Fotoniki lub zakresie Fizyki Technicznej ze specjalnością Optoelektronika 

oraz 

  • cztery semestry (na których wymagane jest zgromadzenie 120 ECTS) dla absolwentów innych (wskazanych w Uchwale Rekrutacyjnej) kierunków. 

W przypadku studiów czterosemestralnych kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia programu studiów o dodatkowe przedmioty w wymiarze 30 punktów ECTS. W szczególności, dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadających dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS (co oznacza konieczność ukończenia czterosemestralnych studiów drugiego stopnia). Absolwenci kierunku Photonics są zobowiązani do wykazania znajomości języka angielskiego na poziomie C1 Academic. Studia trzysemestralne zaczynają się od semestru letniego natomiast czterosemestralne od semestru zimowego.