Nabór na stanowisko pracy na WAT

Celem pracownika będzie merytoryczna realizacja zadań na stanowisku typu Post-doc w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr A. Siemion, ,

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Instytut Optoelektroniki, Zakład Systemów Optoelektronicznych, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Specjalista naukowo - techniczny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2021

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.08.2021

Przewidywany zakres obowiązków:

 • merytoryczna realizacja zadań w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych”, na stanowisku typu Post-doc, tzn. : projektowanie układów typu MIMO do transferu danych z wykorzystaniem promieniowania THz, przeprowadzanie badań na stworzonym stanowisku, przygotowanie oprogramowania sterującego eksperymentami, analiza i opracowywanie wyników badań;
  • publikowanie artykułów naukowych (jako autor lub współautor);
  • udział w opracowywaniu nowych stanowisk badawczych;
  • sporządzanie wniosków, zestawień i sprawozdań z realizacji badań

Wymagania od kandydatów:

 • doktorat z dziedziny: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub informatyka techniczna i telekomunikacja, lub nauki fizyczne, uzyskany przed rozpoczęciem pracy;
 • doświadczenie (min. 3 letnie) w pracy laboratoryjnej;
 • dorobek publikacyjny;
 • znajomość technologii THz;
 • wiedza o THz systemach formowania wiązki promieniowania;
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z promieniowaniem THz;
 • wiedza o przygotowaniu danych do eksperymentów telekomunikacyjnych;
 • wiedza o metodach bezprzewodowej transmisji danych;
 • znajomość aparatury służącej do przetwarzania danych;
 • znajomość środowiska LabView;
 • punktualność;
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm).

 

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Dokumenty należy składać w terminie do 30.06.2021 r., godz. 14:00.:

 • pocztą elektroniczną: przemyslaw.zagrajek@wat.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 459.

 

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

 

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.