Konkurs na stanowisko stypendysty (studenta/doktoranta)

Oferta dotyczy pracy w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO — algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” (OPUS — ST)

Wymagania:

 • dobra znajomość podstaw optyki, optyki fourierowskiej oraz dyfrakcyjnej i technologii terahercowych;
 • doświadczenie w projektowaniu dyfrakcyjnych elementów optycznych;
 • podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem układów optycznych i układów terahercowych;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • gotowość do rozszerzenia umiejętności i wiedzy w zakresie innych metod projektowania optyki dla promieniowania THz (i nie tylko);
 • umiejętność pracy zgodnie z zasadami etyki naukowej;
 • dobra organizacja pracy;
 • docenione jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z konstruowaniem układów optycznych.

Rekrutacja zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia jedno z poniższych kryteriów regulaminu NCN :

a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;

b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;

c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Opis zadań

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Optyczny terahercowy układ typu MIMO — algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych”.

Zadaniami stypendysty będzie:

 • modelowanie numeryczne projektowanych struktur;
 • analiza danych symulacyjnych;
 • weryfikacja numeryczna projektowanych struktur. 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 17 września 2023, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium 2500 PLN miesięcznie wypłacane w ramach realizacji projektu OPUS 18 „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” zaplanowane na 12 miesięcy.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki prowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym zespole badawczym;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Siemion, prof. uczelni

tel.: +48 22 234 58 36

e-mail: agnieszka.siemion@pw.edu.pl

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2023

Wymagane dokumenty:

 • CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem oraz informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata/tki, informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktykach i stażach naukowych);
 • list motywacyjny z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych;
 • kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy (jeżeli ma zastosowanie) lub wydruk przedmiotów odbytych na studiach i uzyskanych ocen;
 • informacja o średniej ocen ze studiów;
 • oświadczenie o posiadaniu statusu aktywnego studenta (tj. w trakcie studiów, a nie na urlopach/przerwach różnego rodzaju) studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, aktywnego uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej;
 • klauzulę informacyjną i klauzulę zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia; (dokumenty muszą być w formacie PDF i powinny zawierać zeskanowany podpis).

Kryteria oceny:

Wybrani kandydaci, którzy złożyli kompletny zestaw dokumentów (wysłany mailem do: agnieszka.siemion@pw.edu.pl) zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa ta składała się będzie z pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego, przebiegu dotychczasowych studiów oraz powiązań z realizowanym projektem. Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej bądź później.

O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną odpowiednio poinformowani. Szczegóły oceny kandydata precyzuje regulamin NCN przyznawania stypendiów naukowych, który stanowi załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie adekwatnym do realizacji celu przeprowadzenie i udokumentowania „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości”.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania konkursu.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 12. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

 

..................................................................................................................................

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o stanowisko)

KLAUZULA ZGODY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych1 przez Politechnikę Warszawską, z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej w Politechnice Warszawskiej.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

..................................................................................................................................

(miejscowość i data oraz podpis osoby ubiegającej się o stanowisko)

1zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”.