Konkurs na stanowisko student-stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki PW.

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania: znajomość mechaniki kwantowej, metod matematycznych/numerycznych fizyki lub dobra znajomość programowania w języku C/C++ lub CUDA oraz technik programowania równoległego. Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia.

Opis zadań
Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego:

  • Niskoenergetyczne zderzenia jądrowe z udziałem jąder ciężkich w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii (kierownik prof. dr hab. P. Magierski) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach projektu prowadzimy badania dynamiki nadciekłych jąder atomowych biorących udział w reakcjach m.in. prowadzących do powstania jąder superciężkich. Badania mają charakter prac teoretycznych z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości energii. Nierozerwalnym elementem prac są wielkoskalowe symulacje numeryczne, do których wykorzystujemy superkomputery. Obecnie używamy jednych z najszybszych systemów obliczeniowych, takich jak superkomputer Piz Daint (CSCS, Szwajcaria), Summit (ORNL, USA) oraz Tsubame3.0 (GSIC Center, Japonia).

Stypendysta/Stypendystka będzie zaangażowana w analizę danych dotyczących symulacji zderzeń lub w rozwój/optymalizację oprogramowania wykorzystywanego do badań.

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 8 listopada 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres realizacji: 16.11.2022 – 15.02.2023.
Stypendium (całkowite): 7000 PLN.

Dodatkowe informacje

Procedura konkursowa: w pierwszym etapie należy przesłać CV na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl (należy umieścić „Student – Stypendysta” w tytule). W CV powinny być zawarte informacje dotyczące:

1. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (np. wyniki z przedmiotów związanych z fzyką kwantową lub programowaniem, zrealizowane projekty o podobnym charakterze),

2. list motywacyjny.

List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl).

Drugim etapem jest rozmowa kwalifkacyjna z komisją stypendialną. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych (najlepszych) kandydatów.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14-11-2022.

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela: prof. dr hab. Piotr Magierski, Wydział Fizyki PW, email: piotr.magierski@pw.edu.pl.

Więcej informacji o naszych pracach badawczych można znaleźć na stronach: nuclear.fizyka.pw.edu.pl