Konkurs na stanowisko profesora uczelni

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora i uzyskać pozytywną opinię rady jednostki organizacyjnej w której będą zatrudnieni. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

- Posiadania udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w jednej lub więcej z wymienionych dziedzin:

    • urządzenia kwantowe, detektory kwantowe i kwantowe systemy kontroli do eksperymentów z uwięzionymi jonami i cząstek elementarnych.
    • eksperymentalna fizyka jądrowa i fizyka wysokich energii
    • eksperymentalna fizyka cząstek
    • eksperymentalna fizyka atomowa

- Posiadania doświadczenia w pracy w dużych międzynarodowych współpracach badawczych, w tym w organizacji i kierowaniu zadaniami naukowymi w tych organizacjach

- Posiadania kwalifikacji w nauczaniu fizyki i dziedzin pokrewnych na poziomie uniwersyteckim

- Posiadania doświadczenia w promowaniu młodej kadry naukowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie do Rektora;

2) życiorys;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kopie dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego;

5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

6) oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce**);

7) oświadczenie o:

a) pełnej zdolności do czynności prawnej;

b) korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

8) wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:

a) zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,

b) spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID

c) wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,

d) wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,

e) spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,

f) wykaz dorobku dydaktycznego

g) wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,

h) wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych.

9) skróconą informację o kandydacie.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 21.07.2023 r. do dnia 20.08.2023 r. (w terminie 30 dni ) w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.