Konkurs na stanowisko magistrant- stypendysta / MSc student w ramach projektu ALPHORN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze w Pracowni Fizyki w Ekonomii Nauk Społecznych ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wymagania:

- student studiów II stopnia

- znajomość fizyki układów złożonych (podstawowe definicje, modele, procesy w/na sieciach)
- podstawowa znajomość statystyki i procesów stochastycznych

- znajomość przynajmniej jednego z podanych języków programowania: C/C++, Java, Python, R

- bardzo dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"

- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

-Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli".

-Realizacja pracy magisterskiej pt. „Model agentowy z dynamiką bazującą na teorii równowagi strukturalnej i teorii statusu”.

-Prezentacja wyników na spotkaniach projektowych.

Typ konkursu NCN: ALPHORN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze
Termin i forma składania ofert: 31 sierpnia 2021 r., pocztą elektroniczną

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2021
Warunki zatrudnienia:

Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres jednego roku na podstawie umowy pomiędzy Jednostką, a Stypendystą w kwocie 2000 zł. Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 01.10.2021.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty (w języku polskim) należy przesłać na adres e-mail: janusz.holyst@pw.edu.pl

Konkurs rozstrzygnie Komisja stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Fizyki zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy z informacjami na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji, wyróżnienia, stypendia, nagrody, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych).

W dniu 8 września 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs na objęcie stanowiska magistranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli”, realizowanego przez ETH Zürich
i Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, działających w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego.

Na stanowisko magistranta – stypendysty przyjęty został Pan Adam Sulik.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.