Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu NCN Preludium BIS

Wydział Fizyki poszukuje kandydatów na stanowisko doktorant stypendysta w ramach projektu Preludium BIS pt.:"Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji. "

Wymagania:

- ukończone studia II stopnia z zakresu nauk fizycznych (lub student tuż przed obroną pracy)

- dobra znajomość z zakresu fizyki ciała stałego i zjawisk/materiałów w skali nano a w szczególności materiałów dwuwymiarowych (2DM)

- doświadczenie w pracy z metodami wytwarzania kontaktów metalicznych do monowarstw materiałów dwuwymiarowych

- doświadczenie w eksfoliacji mechanicznej 2DM z materiałów objętościowych

- znajomość technik badawczych: spektroskopia Ramana, AFM, SEM

- doświadczenie w charakteryzacji elektrycznej materiałów półprzewodnikowych

- znajomość języka angielskiego

- dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

- analiza literatury z zakresu 2DM w tym bieżące monitorowanie postępów w przygotowaniu, charakteryzacji i zastosowaniach 2DM

- wytwarzanie heterosturktur van der Waalsa metodą eksfoliacji mechanicznej z wykorzystaniem układu do precyzyjnego transferu kryształów dwuwymiarowych

- wytwarzanie kontaktów metalicznych do cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych metodami litografii elektronowej i metalizacji termicznej

- opanowanie technik bondowania klinowego i pomiarów elektrycznych w warunkach wysokiej próżni i niskich temperatur

- opanowanie technik charakteryzacji i weryfikacji właściwości warstw 2DM (m. in. mapowanie spektroskopii Ramana, SEM, AFM, mapowanie fotoluminescencji)

- analiza uzyskanych wyników w celu zoptymalizowania kroków produkcyjnych nanourządzeń na heterostrukturach vdW.

- przygotowywanie raportów z pracy i danych do publikacji, pisanie prac naukowych, przygotowywanie materiałów konferencyjnych

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie w ramach projektu PRELUDIUM BIS 2 (pt. Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji). Rekrutacja na roku akademickim 2021/22. Preferowany start zatrudnienia 1.10.2021. Okres zatrudnienia 48 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

- CV naukowe 

- list motywacyjny z opisem zainteresowań badawczych

- kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy lub deklaracja planowanego terminu obrony (np. oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej, zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium

- klauzula informacyjna w formacie PDF (link poniżej)

(Klauzula Informacyjna NCN Preludium Bis 2)

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Komplet dokumentów proszę wysyłać na adres mailowy kierownika projektu: Mariusz.zdrojek@pw.edu.pl. Termin nadsyłania aplikacji: 31.08.2021.

Kryteria oceny:

Oceny dokona komisja powołana przez Dziekana WFPW pod przewodnictwem kierownika projektu.

Szczegóły oceny kandydata precyzuje regulamin NCN przyznawania stypendiów naukowych, który stanowi załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2019 z dnia 14 września 2020 r:

Uchwała NCN nr 95/2019 z dnia 14 września 2020 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do 17 września 2021 r. z wybranymi Kandydatami. O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo.