Konkurs na stanowisko asystenta z Zakładzie Półprzewodników

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

 

Od kandydatów wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);

3)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;

4)   znajomość metod modelowania charakterystyk optoelektronicznych struktur półprzewodnikowych (1D-3D), ze szczególnym uwzględnieniem cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz wykorzystania metod ab-initio do modelowania właściwości półprzewodników

5)   znajomość zagadnień związanych z procesami rekombinacji nośników w półprzewodnikach, właściwościami defektów w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych ze szczególnym uwzględnieniem granic ziaren oraz mechanizmami ograniczającymi wydajność w ogniwach słonecznych;

6)   umiejętność programowania (C++, Python, Matlab, Mathematica), umiejętność analizy danych doświadczalnych (m.in. DLTS, admitancja, profilowanie pojemnościowe, transport nośników w złączach półprzewodnikowych;

7)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone  w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)   podanie;

2)   życiorys;

3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)   wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

6)   inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

7)   oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

8)   upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

9)   oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;

10)    oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;

11)    oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;

12)    oświadczenie:

a)    o pełnej zdolności do czynności prawnej,

b)   o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)    o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy
z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji

o konkursie 16 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.         

                                                                        (w terminie 30 dni )

w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67

                            (miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu) 

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.