Konkurs na stanowisko Student - Stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów" (kierownik dr hab. G. Wlazłowski) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

W ramach projektów prowadzimy badania dynamiki układów nadciekłych lub nadprzewodzących w stanach będących daleko od stanu równowagi. Układy fizyczne, które obecnie badamy to: ultra-zimne gazy atomowe wnętrza gwiazd neutronowych
oraz jądra atomowe Badania mają charakter prac teoretycznych. Nierozerwalnym elementem prac są wielkoskalowe symulacje numeryczne do których wykorzystujemy superkomputery Obecnie używamy jednych z najszybszych systemów obliczeniowych takich jak superkomputer Piz Daint (eSeSe Szwajcaria) Summit (ORNL USA) oraz Tsubame3 0 (GSI Center Japonia)

W zależności od preferencji Stypendysta/Stypendystka będzie mógł/mogła wybrać tematykę zadania:

  1. współudział w badaniach naukowych nad zjawiskiem turbulencji kwantowej (praca o charakterze badawczym)
  2. rozwój/optymalizacja oprogramowania wykorzystywanego w pracach badawczych (praca o charakterze informatycznym)

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Wymagania: 

 
Znajomość mechaniki kwantowej fizyki statystycznej oraz metod matematycznych/numerycznych fizyki (w przypadku zadnia 1) lub dobra znajomość programowania w języku e/e++ lub CUDA oraz technik programowania równoległego
(w przypadku zadania 2)

Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia; lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Okres realizacji : okres wakacyjny, od 01-07-2021 do 30-09-2021
Stypendium: 2 000 zł / miesiąc

Dodatkowo możemy pokryć koszty zakwaterowania w akademiku PW na czas realizacji stypendium
Liczba stypendiów: 1 stypendysta w roku 2021

Procedura konkursowa:

W pierwszym etapie należy przesłać CV na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl (należy umieścić „Student – Stypendysta” w tytule)

CV powinny być zawarte informacje dotyczące:

  1. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (np wyniki z przedmiotów związanych z fizyką kwantową lub programowaniem, zrealizowane projekty o podobnym charakterze)
  2. dotychczasowych osiągnięć naukowych
  3. nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań

List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl)

Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją stypendialną Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych (najlepszych) kandydatów
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin aplikowania: CV należy przesłać do 23-05-2021

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31-05-2021

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela:
dr hab inż Gabriel Wlazłowskie Wydział Fizyki PW
email: gabriel.wlazlowski@pw.edu.pl

Więcej informacji o naszych pracach badawczych można znaleźć na stronach:
https://nuclearphysics fizyka pw edu pl/
http://www.if.pw.edu pl/~gabrielw/