Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 23

Oferta dotyczy projektu "Materiały ze szkła formowanego cieśnieniem dla innowacyjnego magazynowania i konwersji energii" realizowanego w ramach projektu NCN OPUS-23 (Umowa nr UMO-2022/45/B/ST5/04005) w konsorcjum Instytutu Wysokich Ciśnień PAN oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Rzoska (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)

Opis projektu: Projekt jest wspólnie realizowany przez Instytut Wysokich Ciśnień PAN oraz Wydział Fizyki PW. We wniosku projektu przewidziano udział w pracach badawczych oraz finansowanie studenta/doktoranta z Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest synteza i zbadanie właściwości fizycznych wybranych szkieł pod kątem ich zastosowań w urządzenia do magazynowania i konwersji energii. Materiały w formie szklistej, ze względu na swoje właściwości, do których można zaliczyć wysoką wytrzymałość mechaniczną i duże przewodnictwo elektryczne są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia tematyki projektu. Zastosowanie nowatorskiej metody formowania szkieł za pomocą wysokiego ciśnienia (HP) umożliwia wytworzenie materiałów o znacznie lepszych właściwościach fizycznych. Najistotniejszym aspektem procesu HP jest zwiększenie przewodnictwa elektrycznego, co z punktu widzenia magazynowania i przetwarzania energii jest niezwykle pożądane. Dodatkowo wytwarzany materiał posiada zwiększoną twardość oraz elastyczność, co pozwala na jego dalsze formowanie.

W ramach projektu realizowany będzie zestaw wzajemnie uzupełniających się badań eksperymentalnych i modelowania komputerowego. Część eksperymentalna obejmie syntezę materiałów o różnych składach, poddawanie ich ultra-wysokiemu ciśnieniu oraz badanie ich właściwości technikami dostępnymi na WF PW, w Unipressie oraz w instytutach zaprzyjaźnionych. Metody eksperymentalne obejmą m.in.: dyfraktometrię rentgenowską, różnicową analizę termiczną, spektroskopię impedancyjną, szerokopasmową spektroskopię dielektryczną i mikroskopię elektronową. Stowarzyszonym celem projektu jest przeprowadzenie modelowania komputerowego oraz symulacji komputerowych prowadzących do wyboru optymalnych materiałów wyjściowych oraz optymalnych warunków syntezy. W modelowaniu numerycznym, realizowanym we współpracy z ekspertami z Rensselaer Polytechnic Institute (Troy NY, USA) oraz National University of Singapore, wykorzystywane będą przede wszystkim techniki dynamiki molekularnej (MD). Ambitny program tych badań powinien pozwolić przedstawić kompletny, rzetelny i dobrze udokumentowany mechanizm zjawisk fizycznych występujących w materiałach poddanych wysokiemu ciśnieniu (gigantyczny wzrost przewodności, stabilizacja faz krystalicznych).

Okres realizacji projektu: 2023-01-19 – 2027-01-18 (48 miesięcy)

Zakres prac stypendysty:

1. Synteza badanych materiałów – szkieł tlenkowych

2. Badanie ich właściwościami strukturalnych i mikrostrukturalnych (XRD, SEM, EDS)

3. Pomiary parametrów elektrycznych i termodynamicznych (IS, BDS, DTA/DSC)

4. Modelowanie podstawowych właściwości fizycznych metodą dynamiki molekularnej

5. Udział w obróbce wysokociśnieniowej i wysokotemperaturowej (HPHT)

6. Udział w konferencjach naukowych i redakcji publikacji naukowych

Maksymalny okres pobierania stypendium: 36 miesięcy

Kwota stypendium: 2100 zł/miesiąc przez pierwsze 12 miesięcy, następnie 3000 zł/miesiąc

Wymagania formalne i merytoryczne:

1. wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równorzędny) lub jego uzyskanie do 20 września 2023 r. w zakresie nauk fizycznych lub podobnych,

2. bycie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej w Politechnice Warszawskiej (SD PW) lub udział w rekrutacji do SD PW od semestru zimowego 2023/2024,

3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w szczególności języka naukowego), potwierdzona np. certyfikatami, współautorstwem w anglojęzycznych publikacjach, wystąpieniami konferencyjnymi,

4. silna motywacja do pracy badawczej,

5. zaangażowanie, sumienność,

6. gotowość do odbywania wyjazdów zagranicznych (staże, konferencje, wyjazdy pomiarowe),

7. udokumentowane doświadczenie w możliwie najszerszym zakresie spośród wymienionego: synteza szkieł tlenkowych, różnicowa analiza termiczna, dyfraktometria rentgenowska, spektroskopia impedancyjna,

8. wiedza teoretyczna z zakresu fizyki ciała stałego, a zwłaszcza joniki ciała stałego, udokumentowana zdanymi egzaminami z fizyki ciała stałego oraz fizyki procesów jonowych w ciałach stałych,

9. umiejętność komputerowej analizy i wizualizacji danych pomiarowych, umiejętności programowania komputerowego.

Wymagane dokumenty:

1. naukowe CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem oraz informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata/tki (np. prezentacje konferencyjne), informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktykach i stażach naukowych);

2. list motywacyjny z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych;

3. kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy magistra (lub równoważny) albo deklaracja planowanego terminu obrony – poparta dokumentami (oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej lub stopniu jej kompletności, zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium itp.);

4. wykaz zrealizowanych przedmiotów (wraz z punktami ECTS) i ocen uzyskanych ze studiów II stopnia;

5. dane kontaktowe (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail) co najmniej dwóch pracowników naukowych lub naukowo-badawczych mogących udzielić referencji (nie trzeba dołączać opinii do wniosku);

6. klauzulę informacyjną w formacie PDF - powinna zawierać zeskanowany podpis.

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie oraz otrzymania stypendium doktoranckiego jest pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 w Politechnice Warszawskiej i rozpoczęcie tamże kształcenia od semestru zimowego 2021/2022.

Procedura konkursowa:

Procedura odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Przesyłanie zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres e-mail: jerzy.garbarczyk@pw.edu.pl wpisując w tytule „Stypendium OPUS 23 – zgłoszenie”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników wstępnych: 25 września 2023 r.

W przypadku trudności w wyborze kandydata na podstawie załączonej dokumentacji, Komisja Konkursowa zastrzega prawo do zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do 22 września 2023 r. z wybranymi Kandydatami. Rozmowa ta składać się będzie z pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego, przebiegu dotychczasowych studiów oraz powiązań z realizowanym projektem. O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo.

Wyniki konkursu: 28 września 2023 r.

Informujemy, że Wydział Fizyki PW nie odsyła złożonych dokumentów.