Adiunkt w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • doświadczenie w eksperymentalnej fizyce wysokich energii lub fizyce jądrowej;
 • bardzo dobra znajomość programowania (język C/C++), w tym środowiska CERN/ROOT;
 • doświadczenie w opracowywaniu kodów do analizy danych w eksperymentalnej fizyce wysokich energii lub fizyce jądrowej;
 • doświadczenie w pracy w ramach dużych eksperymentów fizyki wysokich energii;
 • znajomość zagadnień związanych z analizą korelacji cząstek będą dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników naukowych na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118-121 Statutu PW.

Udział w projekcie badawczym w ramach konkursu POSTDOC PW V (IDUB). Wynagrodzenie roczne 160 000 PLN (brutto-brutto).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

Wymienione dokumenty należy składać elektronicznie w terminie do dnia 14.01.2023 r. na adres email: lukasz.graczykowski@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2024 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Bliższych informacji udziela:
dr hab. inż. Łukasz Graczykowski, lukasz.graczykowski@pw.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych zawartych w dokumentach konkursowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.