Wyniki konkursu YOUNG PW

Zdjęcie młodego naukowca trzymającego mikroskop

fot. freepik / kues1

Projekty trojga naszych młodych badaczy zakwalifikowano do finansowania w konkursie organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na PW.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Tematyka projektów badawczych realizowanych w ramach konkursu powinna dotyczyć badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

Zakwalifikowane projekty badaczy z Wydziału Fizyki:

  • mgr inż. Wioleta Rzęsa  — „Czy lekkie jony są w plazmie kwarkowo-gluonowej? Badania eksperymentalne mające na celu lepsze zrozumienie mechanizmu produkcji lekkich jonów przy użyciu korelacji femtoskopowych w przestrzeni pędów w eksperymencie ALICE na LHC”
  • mgr inż. Konrad Wilczyński — „Teoretyczne badania właściwości fononowych materiałów dwuwymiarowych w postaci heterostruktur”
  • dr inż. Anna Wróblewska — „Wytworzenie i zbadanie nanostruktur hybrydowych z materiałów jedno- i dwuwymiarowych”