Rekrutacja na studia II stopnia

Zdjęcie przedstawiające teczki z dokumentami

fot. Ro Ma / Pixabay

Składanie dokumentów

Nabór na studia magisterskie rozpoczynające w październiku 2022 r. zakończył się 5 września, nadal jednak trwa przyjmowanie dokumentów od kandydatów.

Osoby, które zarejestrowały się w systemie IRK, wypełniły formularz rejestracyjny oraz wniosły opłatę za postępowanie rekrutacyjne, powinny od 1 do 16 września 2022 r. przedstawić i złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplementu (+ oryginały do wglądu i poświadczenia kserokopii za zgodność z oryginałem); nie dotyczy to kandydatów, którzy kontynuują studia na Wydziale Fizyki PW;
  • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia drugiego stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności;
  • dwie aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego o wymiarach 35×45mm) podpisane na odwrocie; nie dotyczy to kandydatów, którzy posiadają legitymację studencką PW;
  • do wglądu — dokument tożsamości.

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej opisane zostały w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Przyjęć na Studia – plik do pobrania.

Kontakt do Dziekanatu Wydziału Fizyki PW:

ul. Koszykowa 75 (gmach Fizyki)
dziekanat: pok. 130
tel. 22 234-76-60
e-mail: dziekanat.wf@pw.edu.pl