Rekrutacja na studia II i III stopnia (semestr zimowy 2022/2023)

Zdjęcie mikroskopu

Terminy, zasady, ważne informacje

W sierpniu odbywają się zapisy na studia II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie). Zamieszczamy garść przydatnych informacji dotyczących obydwu naborów.

 Studia II stopnia (zapisy: 2-29 sierpnia 2022)

Rekrutacja dotyczy studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w październiku 2022 r. W ofercie Wydziału Fizyki znajdują się dwa kierunki:

 • fizyka techniczna (ze specjalnościami: eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne, fizyka i technika jądrowa, fizyka medyczna, optyka stosowana, fizyka zaawansowanych materiałów);
 • Photonics (studia w języku angielskim).

Rejestracja jest prowadzona w systemie IRK.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (kierunki fizyka, fizyka techniczna lub pokrewne).

Studia drugiego stopnia na Wydziale Fizyki realizowane są w systemie trzysemestralnym w przypadku absolwentów tego samego kierunku (i pokrewnej specjalności) lub czterosemestralnym, gdy kandydat ukończył studia o zbliżonym zakresie programowym (i możliwe jest uzyskanie kompetencji wymaganych do uzyskania dyplomu magistra inżyniera po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS).

Studia trzysemestralne rozpoczynają się od semestru letniego, natomiast czterosemestralne od semestru zimowego. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana semestru rozpoczęcia studiów – wymaga to jednak ustalenia i zatwierdzenia Indywidualnego Planu Studiów.

Wymagane dokumenty

Osoby, które zarejestrują się w systemie, wypełnią formularz rejestracyjny (definiując kierunek studiów i podając preferencje co do wyboru specjalności) oraz wniosą opłatę za postępowanie rekrutacyjne, powinny w terminie od 1 do 16 września 2022 r. przedstawić i złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplementu (+ oryginały do wglądu i poświadczenia kserokopii za zgodność z oryginałem); nie dotyczy to kandydatów, którzy kontynuują studia na Wydziale Fizyki PW;
 • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia drugiego stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności;
 • dwie aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego o wymiarach 35×45mm) podpisane na odwrocie; nie dotyczy to kandydatów, którzy posiadają legitymację studencką PW;
 • do wglądu — dokument tożsamości.

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej opisane zostały w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Przyjęć na Studia – plik do pobrania.

Kontakt do Dziekanatu Wydziału Fizyki PW:

ul. Koszykowa 75 (gmach Fizyki)
dziekanat: pok. 130
tel. 22 234-76-60
e-mail: dziekanat.wf@pw.edu.pl
 

 Studia III stopnia – Szkoła Doktorska PW (zapisy: 1-22 sierpnia 2022 r.)

Szkoła Doktorska, w której kształcenie doktorantów rozpocznie się od 1 października 2022 r., zastąpi istniejących do tej pory pięć Szkół Doktorskich.

W rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PW może wziąć udział osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju;
 • na dyplomie ukończenia studiów uprawniających do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej uzyskała ocenę przynajmniej dobrą;
 • nie jest doktorantem w innej szkoły doktorskiej;
 • nie jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego ani pracownika naukowego.

Kandydaci powinni się zarejestrować i przesłać wymagane dokumenty za pośrednictwem systemu IRK (w terminie 1-22 sierpnia). Bardzo ważnym załącznikiem do elektronicznego formularza w systemie IRK jest zarys koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się opieki promotorskiej. Kandydatów zainteresowanych dyscypliną naukową Nauki Fizyczne zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki promotorów i obszarów badawczych.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się między 1 a 8 września 2022 r. Lista rankingowa zostanie opublikowana 13 września 2022 r. Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IKR odbywać się będzie w terminie 14-20 września 2022 r. Lista osób przyjętych zostanie opublikowana 23 września 2022r.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej (do pobrania tutaj).

Kontakt do Działu Obsługi Doktorantów:

22 234 6330
dod@pw.edu.pl