Przedłużony nabór na studia II stopnia

Zdjęcie mikroskopu

Przypominamy ważne terminy

Rekrutacja na studia magisterskie rozpoczynające się w październiku 2022 r. została przedłużona do 5 września. W systemie IRK nadal można się rejestrować na:

  • fizykę techniczną (ze specjalnościami: eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne, fizyka i technika jądrowa, fizyka medyczna, optyka stosowana, fizyka zaawansowanych materiałów);
  • Photonics (studia w języku angielskim).

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (kierunki fizyka, fizyka techniczna lub pokrewne).

Studia drugiego stopnia na Wydziale Fizyki realizowane są w systemie trzysemestralnym w przypadku absolwentów tego samego kierunku (i pokrewnej specjalności) lub czterosemestralnym, gdy kandydat ukończył studia o zbliżonym zakresie programowym (i możliwe jest uzyskanie kompetencji wymaganych do uzyskania dyplomu magistra inżyniera po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS).

Studia trzysemestralne rozpoczynają się od semestru letniego, natomiast czterosemestralne od semestru zimowego. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana semestru rozpoczęcia studiów – wymaga to jednak ustalenia i zatwierdzenia Indywidualnego Planu Studiów.

Wymagane dokumenty

Osoby, które zarejestrują się w systemie, wypełnią formularz rejestracyjny (definiując kierunek studiów i podając preferencje co do wyboru specjalności) oraz wniosą opłatę za postępowanie rekrutacyjne, powinny w terminie od 1 do 16 września 2022 r. przedstawić i złożyć w Dziekanacie Wydziału następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplementu (+ oryginały do wglądu i poświadczenia kserokopii za zgodność z oryginałem); nie dotyczy to kandydatów, którzy kontynuują studia na Wydziale Fizyki PW;
  • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia drugiego stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności;
  • dwie aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego o wymiarach 35×45mm) podpisane na odwrocie; nie dotyczy to kandydatów, którzy posiadają legitymację studencką PW;
  • do wglądu — dokument tożsamości.

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej opisane zostały w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Przyjęć na Studia – plik do pobrania.

Kontakt do Dziekanatu Wydziału Fizyki PW:

ul. Koszykowa 75 (gmach Fizyki)
dziekanat: pok. 130
tel. 22 234-76-60
e-mail: dziekanat.wf@pw.edu.pl