Konkurs na stanowisko adiunkta

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Proponowane stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące charakteryzacji materiałów dwuwymiarowych, w szczególności badania właściwości elektrycznych tych materiałów oraz ich heterostruktur. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym prowadzenie prac dyplomowych.

Jednym z planowanych do realizacji zagadnień będzie badanie wpływu powierzchni materiałów dwuwymiarowych na działanie urządzeń elektronicznych, włączając w to badania fotoprzewodnictwa półprzewodnikowych warstw. Zadanie to uwzględnia zarówno pomiary elektryczne, jak i charakteryzację strukturalną badanych urządzeń metodami, np. spektroskopii Ramana, mikroskopii sił atomowych, skaningowej mikroskopii elektronowej czy fotoluminescencji.

Istotna będzie również praca ze studentami Wydziału Fizyki na specjalnościach związanych z fizyką ciała stałego, tj. Materiały i Nanostruktury oraz Fizyka Zaawansowanych Materiałów. Planowana jest również praca ze studentami innych wydziałów w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, metod charakteryzacji materiałów niskowymiarowych. Niezbędna będzie też dobra znajomość programowania oraz umiejętności samodzielnego określania zadań badawczych, a także wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy, tj. minimum 10 publikacji z listy JCR w dziedzinie dotyczącej stanowiska oraz posiadać doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym, np. NCN.

Od kandydatów wymagane jest:

1)      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)      posiadanie stopnia naukowego doktora;

3)      bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);

4)      profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,

5)      doświadczenie laboratoryjne przy wytwarzaniu urządzeń na materiałach niskowymiarowych z wykorzystaniem elektronolitografii oraz pomiarach elektrycznych nanourządzeń;

6)      znajomość zagadnień związanych z (i) fizyką ciała stałego (ii) materiałami dwuwymiarowy i metodami ich charakteryzacji (iii) właściwościami elektrycznymi materiałów niskowymiarowych (iv) zastosowaniem materiałów dwuwymiarowych i ich heterostruktur;

7)      umiejętność analizy dużych zbiorów danych eksperymentalnych przy pomocy skryptów (preferowany język programowania Python);

8)      doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów naukowych o zasięgu co najmniej krajowym (np. NCN, NCBR);

9)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)     podanie do prorektora ds. ogólnych;

2)     życiorys;

3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)     kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)     odpis dyplomu doktorskiego;

6)     wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

7)     inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8)     oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9)     oświadczenie o:

a)   pełnej zdolności do czynności prawnej,

b)   korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)   nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

e)   spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.

 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od 17.11.2022 r.  do 17.12.2022 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2022 r.

 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  kandydata do pracy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych zawartych w dokumentach konkursowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.