Nowa publikacja pracowników naszego Wydziału we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

W czasopiśmie „Materials” (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy pracowników naszego Wydziału (dr inż. C. Jastrzębski, dr inż. M. Struzik i dr inż. K. Zberecki) z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW (dr hab. inż., J. Judek), Uniwersytetem Warszawskim (dr P. Wróbel) oraz Instytutem Fizyki PAN (dr P. Michałowski, mgr M. Ożga, dr B. Witkowski i mgr A. Seweryn).

W pracy pt. „Titanium Nitride as a Plasmonic Material from Near-Ultraviolet to Very-Long-Wavelength Infrared Range” pokazano, że azotek tytanu (TiN) może być atrakcyjnym i konkurencyjnym materiałem dla nowoczesnych zastosowań w fotonice. Z rezultatów pracy wynika, że polikrystaliczna warstwa TiNx (x – stosunek azotu do tytanu) osadzona na podłożu krzemowym wykazuje właściwości plazmoniczne w szerokim zakresie widma (od 400 nm do 30 µm) w temperaturze pokojowej. Właśnie odpowiednio dobrany stosunek azotu do tytanu w okazał się kluczem do optymalizacji tego materiału. Zmierzone właściwości optyczne dla x z przedziału 0.84 do 1.21 świadczą o dużym potencjale aplikacyjnym azotku tytanu. Ponadto, z zastosowanego modelu analitycznego oraz obliczeń ab-initio wynika, że istnieje możliwość rejestracji bardziej subtelnych efektów optycznych związanych ze specyficzną strukturą pasmową TiN.

Obecnie Zespół pracuje nad badaniem kolejnych materiałów o podobnej strukturze atomowej.

https://doi.org/10.3390/ma14227095