Wydział Fizyki

W dniu 16 grudnia 1998 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o zniesieniu Wydziału FTiMS oraz utworzeniu Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki iNauk Informacyjnych

Gmach Fizyki (ok. r. 2015)

Rys. 23. Gmach Fizyki (ok. r. 2015)

Na mocy tej uchwały Gmach Fizyki całkowicie przeszedł na wyłączne użytkowanie nowo powstałego Wydziału Fizyki, zaś Wydział Elektryczny oraz Wydział Geodezji i Kartografii opuściły zajmowane dotychczas w tym Gmachu pomieszczenia. Wydział Fizyki opuścił natomiast pomieszczenia po byłej Katedrze C, zajmowane w Gmachu Chemii. Od tej pory zdecydowana większość Wydziału Fizyki mieści się w historycznym, zbudowanym w latach 1899–1901, Gmachu Fizyki. Zakłady Półprzewodników i Joniki Ciała Stałego, odpowiedzialne za dydaktykę na terenie południowym Politechniki, mieszczą się w Gmachu Mechatroniki. Zakłady te mają jednak swoje pomieszczenia także w Gmachu Fizyki. Poza Gmachem znajduje się jedynie Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych, która zlokalizowana jest w nowym, ukończonym w 2012 roku, Gmachu Wydziału Matematyki i Nauki Informacyjnych.

Centralną częścią parteru Gmachu Fizyki jest neorenesansowa aula, w której krużgankach znajdują się laboratoria naukowe. Opuszczenie Gmachu przez Wydział Elektryczny wiązało się z przeniesieniem należących do tego wydziału maszyn elektrycznych z wyżej wspomnianej auli do innego budynku Politechniki. Tym sposobem aula odzyskała swoją reprezentacyjną rangę, utraconą 80 lat wcześniej. Aby to mogło nastąpić, należało jednak przeprowadzić jej gruntowną renowację, o czym będzie wspomniane w dalszych rozdziałach.

Na pierwszym piętrze Gmachu Fizyki znajduje się Dziekanat, sale wykładowe, w tym Audytorium Fizyki, pomieszczenia należące do zakładów naukowych oraz Aula Gmachu Fizyki Gmach Fizyki na tle współczesnej Warszawy WYDZIAŁ 87 pokoje administracji wydziałowej. Drugie piętro zajmują laboratoria studenckie, Centrum Sieci Komputerowej, pozostałe pomieszczenia zakładów oraz biblioteka Wydziału Fizyki. Na półpiętrze mieści się Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego oraz studenckie Koło Naukowe Fizyków. Na trzecim piętrze znajduje się neogotycka sala wykładowa, a nad nią Muzeum Wydziału Fizyki, które powstało staraniem prof. Włodzimierza Zycha (1929–2013). Znajdujące się w Muzeum schody prowadzą do niewielkiego pomieszczenia pod kopułą Gmachu Fizyki, gdzie zamontowana jest zabytkowa luneta astronomiczna firmy T. Cooke & Sons z końca XIX wieku. Na zewnątrz kopuły znajduje się taras, z którego roztacza się wspaniały widok na nowoczesne centrum Warszawy.

Na pierwszego dziekana nowo powstałego Wydziału Fizyki wybrano profesora Franciszka Kroka – ostatniego dyrektora Instytutu Fizyki. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wydziału Fizyki odbyła się 1 października 1999 roku. Uczestniczyli w niej liczni zaproszeni goście: Rektor, prorektorzy i dziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Fizyki UW, dyrektor Instytutu Fizyki PAN, poprzedni dyrektorzy Instytutu Fizyki PW, a także były dziekan Wydziału FTiMS oraz dziekan powstałego w tym samym czasie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Wydział Fizyki PW powstał prawie 100 lat po utworzeniu Zakładu Fizyki, zorganizowanego wysiłkiem prof. Wiktora Biernackiego. Minął wiek, aby mógł powstać samodzielny i niezależny wydział. Instytut Fizyki istniał blisko 35 lat i zasłużył się bardzo dobrze dla historii fizyki na PW, podobnie jak istniejący 10 lat krócej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Niemniej dopiero powołanie do życia Wydziału Fizyki – jednorodnego pod względem profilu kształcenia oraz dyscypliny naukowej – dało pełnię możliwości dalszego rozwoju fizyki na Politechnice. Przez ponad dekadę jedynym kierunkiem kształcenia oferowanym przez nowo powstały Wydział pozostawała Fizyka techniczna, o którą w przeszłości tak bardzo zabiegali profesorowie Wolfke i Szczeniowski. Drugi kierunek (Fotonikę) wprowadzono później, o czym będzie jeszcze mowa. Mimo że priorytetowym celem stało się kształcenie fizyków „u siebie”, Wydział nie zaprzestał wysiłków oraz zaangażowania w nauczanie fizyki na pozostałych wydziałach Politechniki.

Poniżej wyszczególniono władze dziekańskie Wydziału Fizyki w kolejnych kadencjach:

Rys. 24. prof. Franciszek Krok

Rys. 24. prof. Franciszek Krok

1999–2005 (2 kadencje) 

 • Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Franciszek Krok 
 • Prodziekan ds. ogólnych dr hab. Irma Śledzińska 
 • Prodziekan ds. nauki dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. nzw. (od 2003 roku profesor tytularny) 
 • Prodziekan ds. nauczania dr hab. Rajmund Bacewicz, prof. nzw. (od 2003 roku profesor tytularny) 
 • Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Mirosław Karpierz (od 2003 roku prof. nzw. ). 
Rys. 25. prof. Rajmund Bacewicz

Rys. 25. prof. Rajmund Bacewicz

2005–2008 

 • Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz 
 • Prodziekan ds. ogólnych dr inż. Piotr Jaśkiewicz 
 • Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Jan Pluta 
 • Prodziekan ds. nauczania dr hab. Jerzy Jasiński, prof. nzw. 
 • Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Krawiecki 

W kadencji 2005–2008 poprzedni Dziekan Wydziału prof. Franciszek Krok został wybrany na prorektora ds. nauczania Politechniki Warszawskiej. Po raz pierwszy w historii Uczelni do władz rektorskich wybrano fizyka. Wybór ten był wyrazem uznania dla działalności prof. Franciszka Kroka jako dyrektora IF, a następnie Dziekana Wydziału Fizyki, oraz uznania, jakie społeczność akademicka Politechniki wyraziła wobec dokonań nowo powstałego Wydziału. Profesor F. Krok pełnił funkcję prorektora ds. nauczania także przez następną kadencję 2008–2012. W roku 2012 prorektor F. Krok został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Fizyki PAN, a profesor Rajmund Bacewicz został Sekretarzem Komitetu, co odzwierciedlało wzrastającą rolę fizyków z Politechniki Warszawskiej w środowisku fizyków polskich.

2008–2012 

 • Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz 
 • Prodziekan ds. ogólnych dr inż. Piotr Jaśkiewicz 
 • Prodziekan ds. nauki prof. nzw. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (od 2009 roku profesor tytularny) 
 • Prodziekan ds. nauczania dr hab. inż. Józef Dygas (od 2011 roku prof. nzw.) 
 • Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Krawiecki 

Rajmund Bacewicz (ur. w 1951 roku) studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w roku 1974 ze specjalnością fizyka ciała stałego. Stopień naukowy doktora uzyskał w IF PW w roku 1980 (promotorem był prof. R. Trykozko). Również w IF PW w 1991 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej „Właściwości optyczne materiałów o potencjalnym zastosowaniach fotowoltaicznych”. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał w roku 2003, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2007. Wypromował 8 doktorów fizyki. Główny obszar jego zainteresowań to fizyka półprzewodników potrójnych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów fotowoltaicznych, a od roku 2000 również materiałów o potencjalnych zastosowaniach spintronicznych. Stosowane metody badań to spektroskopia optyczna i spektroskopia promieni X z użyciem promieniowania synchrotronowego. W latach 1986–1988 odbył staż naukowy w Solar Energy Research Institute (USA). W roku 2011 Senat Politechniki Warszawskiej przyznał tytuł doktora honoris causa wybitnemu fizykowi polskiemu prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego. Na uroczystym posiedzeniu Senatu PW laudację wygłosił prof. Jan Pluta.

Rys. 26. prof. Miroslaw Karpierz

Rys. 26. prof. Mirosław Karpierz

2012-2016 

 • Dziekan Wydział Fizyki prof. dr hab. Mirosław Karpierz 
 • Prodziekan ds. ogólnych dr inż. Przemysław Duda 
 • Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk 
 • Prodziekan ds. nauczania dr hab. Józef Dygas, prof. nzw. (od 2015 roku profesor tytularny) 
 • Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jerzy Antonowicz. 

2016-2020 

 • Dziekan Wydział Fizyki prof. dr hab. Mirosław Karpierz 
 • Prodziekan ds. ogólnych dr inż. Przemysław Duda 
 • Prodziekan ds. nauki dr hab. Wojciech Wróbel 
 • Prodziekan ds. nauczania dr hab. Katarzyna Rutkowska 
 • Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jerzy Antonowicz. 

W kadencjach 2012–2020 poprzedni dziekan prof. Rajmund Bacewicz został wybrany na Prorektora ds. Nauki PW, przedłużając w ten sposób „reprezentowanie” fizyki we władzach rektorskich Uczelni. Wśród ważnych obowiązków nowego prorektora należy wymienić koordynację działań związanych z dużą, współfinansowaną przez Unię Europejską, inwestycją naukową, jaką jest Centrum Zaawansowanych Materiałów CEZAMAT. Jest to zespół nowoczesnych laboratoriów naukowych, w których będą stosowane zaawansowane technologie, nastawione na wytwarzanie struktur i nowych materiałów o znaczeniu aplikacyjnym. Początkowo kadrę kierowniczą Wydziału stanowili absolwenci Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (F. Krok, R. Bacewicz, J. Garbarczyk, I. Śledzińska, J. Pluta, J. Jasiński). Później we władzach Wydziału pojawili się absolwenci Wydziału FTiMS (A. Kołodziejczyk, J. Dygas, M. Karpierz, A. Krawiecki, P. Duda i J. Antonowicz). Aktualnie, młodą kadrę naukową stanowią absolwenci Wydziału Fizyki PW. Przedstawiciele Wydziału Fizyki czynnie uczestniczą w pracach senackich i rektorskich komisji Politechniki Warszawskiej, zaś dziekani Wydziału byli i są członkami rad naukowych czołowy.

W roku 2019 nastąpiła w Polsce reforma systemu szkolnictwa wyższego w wyniku której rozdzielono dyscypliny naukowe i jednostki organizacyjnych uczelni. Powstały międzywydziałowe Rady Dyscyplin z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz ogólnouczelniane Szkoły Doktorskie do kształcenia młodych kadr badawczo-dydaktycznych. Zmieniono także procedury wyboru władz pozostawiając powszechność wybory jedynie na stanowisku Rektora, który po zasięgnięciu opinii społeczności akademickiej mianuje poszczególnych dziekanów. 

Rys. 27. dr hab. Wojciech Wróbel, prof. ucz.

Rys. 27. dr hab. Wojciech Wróbel, prof. ucz.

2020-2023 

 • Dziekan Wydział Fizyki dr hab. Wojciech Wróbel 
 • Prodziekan ds. ogólnych dr inż. Przemysław Duda 
 • Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Mariusz Zdrojek 
 • Prodziekan ds. nauczania dr hab. Katarzyna Rutkowska 
 • Prodziekan ds. studenckich dr inż. Agnieszka Siemion

Już po raz trzeci w historii we władz uczelni znalazł się fizyk po zakończeniu kadencji Dziekana Wydziału Fizyki. Prof. dr hab. Mirosław Karpierz objął obowiązki Prorektora ds. ogólnych.